Δευτέρα, 25 Μαϊος 2020

«Ἀθλητές στεφανηφόροι»

Τοῦ Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ

Δανιήλ

Δημοσιεύθηκε 28 Νοεμβρίου 2019

 «Τό γεγεννηµένον ἐκ τοῦ Θεοῦ νικᾶ τόν κόσμον, καί αὕτη ἐστιν ἡ νίκη ἡ νικήσασα τόν κόσμον, ἡ πίστις ἡμῶν» (Α΄ Ἰωάννου ε΄, 4).

Ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός ἐπιστηρίζοντας τούς ἁγίους Ἀποστόλους καί Μαθητές Του πού εἶχαν κυριευθεῖ ἀπό ἀνησυχία καί δειλία γιά τούς ἐπερχόμενος διωγμούς πού θά ἀντιμετώπιζαν μετά τήν σταύρωση καί τόν θάνατο τοῦ Διδασκάλου τους εἶπε : «Θαρσεῖτε ἐγώ νενίκηκα τόν κόσμον» ( Ἰωάννου ιστ΄, 33)

Ὅταν διεξάγεται µιά μάχη, ἀδημονοῦν ὅλοι νά ἀναμένουν τόν νικητή. Ὑπάρχει µιά μάχη γιά τήν ὁποία ὅλοι ἐνδιαφέρονται καί μποροῦν νά ξέρουν τόν νικητή ἀπό πρίν. Πρόκειται γιά τόν νικητή τοῦ ἀοράτου πνευματικοῦ πολέμου. Σ’ αὐτόν ὅσοι ἀγωνίζονται νά νικήσουν τόν κόσµο τῆς πονηρίας καί τό φρόνημά του πρέπει νά ξέρουν, ὅτι θά ἐπιτύχουν τή νίκη µόνο διά τοῦ Χριστοῦ.

α΄. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος περιγράφει αὐτόν τόν ἀγῶνα καί προτρέπει τούς πιστούς νά ἀντλοῦν δύναμη ἀπό τήν ἕνωσή τους μέ τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό καί νά ἀγωνίζονται μέ ὅπλα τίς ἀρετές:

«Τέλος πάρτε δύναμη ἀπό τόν ἰσχυρό Κύριο. Ντυθεῖτε μέ τήν πανοπλία πού δίνει ὁ Θεός, γιά νά μπορέσετε ν’ ἀντιμετωπίσετε τά τεχνάσματα τοῦ διαβόλου. Γιατί δέν ἔχουμε νά παλέψουμε μέ ἀνθρώπους ἀλλά μέ ἀρχές καί ἐξουσίες, δηλαδή μέ τούς κυρίαρχούς του σκοτεινοῦ τούτου κόσμου, τά πονηρά πνεύματα πού βρίσκονται ἀνάμεσα στή γῆ καί στόν οὐρανό. Γι’ αὐτό φορέστε τήν πανοπλία τοῦ Θεοῦ, ὥστε νά μπορέσετε νά προβάλετε ἀντίσταση, ὅταν ἔρθει ἡ ὥρα τῆς σατανικῆς ἐπίθεσης. Λάβετε κάθε ἀπαραίτητο μέτρο γιά νά μείνετε ὡς τό τέλος σταθεροί στή θέση σας. Σταθεῖτε, λοιπόν, σέ θέση μάχης· ζωστεῖτε τήν ἀλήθεια σάν ζώνη στή μέση σας· φορέστε σάν θώρακα τή δικαιοσύνη. Γιά ὑποδήματα στά πόδια σᾶς βάλτε τήν ἑτοιμότητα νά διακηρύξετε τό χαρούμενο ἄγγελμα τῆς εἰρήνης».

β΄. Παρατηροῦμε ὅτι οἱ ἀσεβεῖς δέν ἐνδιαφέρονται γιά νικηφόρα ζωή, συμβιβασμένοι μέ τήν ἁμαρτία. Πολλοί πάλι Χριστιανοί νομίζουν, ὅτι ἡ µάχη τέλειωσε καί κερδήθηκε ἡ νίκη. Φαντάζονται ὅτι δέν ἔχουν τίποτε ἄλλο νά κάνουν παρά ν’ ἀφήσουν τό τιμόνι τῆς ζωῆς τους, καί τό ρεῦμα θά τούς παρασύρει στόν Ὠκεανό τῆς αἰώνιας ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Αὐτή ἡ μοιρολατρική στάση ἀποτυπώνεται στό ἀρχαιοελληνικό δίστιχο «Εἰ τό φέρον σέ φέρει, φέρε καί φέρου˙ εἰ δ’ ἀγανακτεῖς, καί σαυτόν λυπεῖς καί τό φέρον σέ φέρει»! (Παλλαδᾶς Ἀλεξανδρεύς (Ἐπιγράμματα Προτρεπτικά, Χ, 73. Anthologia Graeca, Fr. Jacobs, t. II, Lipsiae 1814, p. 302).

 Στήν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας καλούμαστε νά προχωρήσουµε µέ τό ρεῦμα ἐναντίον µας. Πρέπει νά μάθουμε ὅτι ὀφείλουμε νά γρηγοροῦµε καί νά ἀγωνιζόµαστε μέχρι τήν τελευταία στιγμή τῆς ζωῆς μας. «Γρηγορεῖτε» προτρέπει ὁ Κύριος τούς μαθητές Του στήν παραβολή τῶν 10 Παρθένων (Ματθαίου κε΄, 13). Ὁ νικητής θά ἀνταμοιφθεῖ στήν αἰώνια πατρίδα, ὅπως ὑπόσχεται ὁ Κύριος ὅτι «τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ φαγεῖν ἐκ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς» (Ἀποκαλύψεως β΄, 7) Ἡ µάχη δέν τέλειωσε· τώρα μόλις ἄρχισε. Ἡ Χριστιανική ζωή εἶναι ἀγώνας, πόλεμος κατά τοῦ κακοῦ, καί ὅσο γρηγορότερα τό ἀνακαλύψουµε, τόσο τό καλύτερο. Ὁ διάβολος δέν παύει νά τοποθετεῖ ἐμπόδια στήν πνευματική ζωή ὥστε νά ὁδηγήσει τόν ἄνθρωπο νά ἐγκαταλείψει αὐτόν τόν ἀγῶνα.

γ΄. Ποιός εἶναι κεῖνος πού νικᾶ τόν κόσµο, ἐρωτᾶ ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάννης (Α΄ Ἰωάννου ε΄, 5) Μήπως ἐκεῖνος πού βρίσκεται µέσα σέ εὐνοϊκές περιστάσεις χωρίς νά ὑπάρχει τίποτα νά τόν ἀποτραβήξει ἀπό τόν ὀρθό δρόµο; Ὄχι· ὁ νικητής εἶναι ὁ ἄνθρωπος τῆς πίστης στόν Θεό, πού θά νικήσει τίς δυσκολίες «Στενὴ ἡ πύλη καὶ τεθλιμμένη ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωήν» ἐπισημαίνει ὁ Κύριος (Ματθαίου ζ΄, 14). Ὅσο δυσµενέστερες οἱ περιστάσεις µας, τόσο µεγαλύτερη θά εἶναι ἡ χαρά µας καί ἡ ἀνταμοιβή µας, ἐάν μποροῦμε στή ζωή µας νά ἀκολουθοῦμε τό παράδειγµά τοῦ εὐλογηµένου Κυρίου µας μέχρι τήν ἡµέρα πού θά Τον ἀκούσουµε νά λέει: «Εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ! ἐπὶ ὀλίγα ἦς πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω» (Ματθαίου κε΄, 21) καί «Ἔλθετε οἱ εὐλογημένοι τοῦ Πατρός µου, Κληρονοµήσατε τήν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν» (Ματθαίου κε΄, 34).

Σ’ αὐτό τόν ἀγῶνα προηγήθηκαν οἱ μάρτυρες καί οἱ ὅσιοι τῆς Ἐκκλησίας μας πού μᾶς ἐμπνέουν καί μᾶς ἐνισχύουν, ὅπως διδάσκει ὁ ἀπόστολος Παῦλος:

 «  Ἔχοντας, λοιπόν, γύρω μας τόσο μεγάλη στρατιά μαρτύρων ἄς τινάξουμε ἀπό πάνω μας κάθε φορτίο, καί τήν ἁμαρτία πού εὔκολά μας ἐμπλέκει, κι ἄς τρέχουμε μέ ὑπομονή τό ἀγώνισμα τοῦ δύσκολου δρόμου, πού ἔχουμε μπροστά μας. Ἄς ἔχουμε τά μάτια μᾶς προσηλωμένα στόν Ἰησοῦ, πού μᾶς ἔδωσε τήν πίστη, τήν ὁποία καί τελειοποιεῖ» (Πρός Ἑβραίους ιβ΄, 1-2)

«Ἅγιοι Μάρτυρες, οἱ καλῶς ἀθλήσαντες,

καὶ στεφανωθέντες, πρεσβεύσατε τῷ ἐλεήμονι Θεῷ,

ἵνα πταισμάτων ἄφεσιν παράσχῃ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν»

20181205 165004

Ιερά Μητρόπολη

Καισαριανής Βύρωνος & Υμηττού

Φορμίωνος 83

16121, Καισαριανή

Τηλ. : 210 7224123 - 210 7237133

Fax : 210 7223584

email :info@imkby.gr

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

images