Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021

 ῾Υποδείγματα Προσώπων ἀπὸ τὴν ἁγία Γραφή

 

Τὰ πρότυπα ζωῆς κατευθύνουν μὲ ἀσφάλεια τὸν ἄνθρωπο στὴν ἐπίγεια πορεία του.  Στὴν πνευματικὴ οἰκοδομὴ ὅσων ἐπιθυμοῦν νὰ ζήσουν κατὰ Θεὸν καὶ νὰ ἀγωνιστοῦν γιὰ τὴν πνευματικὴ τελείωσή τους, συντελοῦν καὶ τὰ ἀληθινὰ καὶ αὐθεντικὰ πρότυπα ζωῆς καὶ συμπεριφορᾶς. Στὴν ῾Αγία Γραφὴ ἀναφέρονται αὐτὰ τὰ πρότυπα. Παραθέτουμε ἕνα κατάλογο μερικῶν προσώπων ποὺ ἡ κοινωνία μας ἔχει ἀνάγκη·

 1. Πατέρες, ὅπως ὁ ᾿Αβραάμ

῾Ο Κύριος μιλάει γι᾿ αὐτὸν διαπιστωτικὰ καὶ προφητικά·

῾Ο Κύριος καὶ Θεός μας σὲ κάθε ἄνθρωπο ἀναθέτει μία ἀποστολή. ῎Ετσι καὶ στοὺς πατέρες ποὺ γεννοῦν παιδιά. ῾Η ἀποστολὴ τῶν πατέρων εἶναι νὰ διδάσκουν στὰ παιδιὰ τους τὸν νόμο τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ τὰ προτρέπουν νὰ ζοῦν σύμφωνα μὲ αὐτὸν πράττοντας τὸ σωστὸ καὶ τὸ δίκαιο κατὰ τὴν κρίση τοῦ Θεοῦ. ῾Ο ᾿Αβραὰμ προβάλλεται ὡς πρότυπο πατέρα, ἐπειδὴ ὡς πατέρας πρόσφερε στὸν Θεὸ Πατέρα πλῆθος ψυχῶν πιστῶν σὲ Αὐτόν (Γενέσεως ιη΄, 19). 

 1. Μητέρες, ὅπως ἡ ῎Αννα

῾Η μητέρα τοῦ προφήτη Σαμουὴλ σκεπτόταν·

«Γιὰ τὸ παιδὶ αὐτὸ προσευχήθηκα· καὶ ὁ Κύριος μοῦ ἔδωσε αὐτὸ ποὺ τοῦ ζήτησα. ῎Ετσι καὶ ἐγὼ τὸ ἀφιερώνω τώρα στὸν Κύριο. Γιὰ ὅλη του τὴν ζωὴ θὰ εἶναι ἀφιερωμένο σὲ Αὐτόν» (Α΄ Βασιλειῶν α΄, 27-28).

Ἡ εὐσεβὴς γυναίκα εὐχόταν καὶ ἐπιθυμοῦσε νὰ γίνει μητέρα γιὰ νὰ φέρει στὸν κόσμο τὸν Μεσσία. Τὸ παράδειγμα τῆς ῎Αννας μᾶς διδάσκει νὰ εὐχαριστοῦμε ἔμπρακτα τὸν Θεὸ Πατέρα μας γιὰ τὶς εὐλογίες ποὺ μᾶς δίνει στὴν ζωή μας.

 1. Παιδιά, ὅπως ὁ Κύριός μας ᾿Ιησοῦς Χριστός

῾Ο Κύριός μας ᾿Ιησοῦς Χριστός, ὅταν ἦταν παιδί, σεβόταν καὶ ὑπάκουε στὴν Μητέρα Του καὶ στὸν προστάτη τους ᾿Ιωσήφ. Μὲ αὐτὴ τὴν συμπεριφορά Του δίδαξε, ὅτι ἡ ὑπακοὴ καὶ ὁ σεβασμὸς στοὺς γονεῖς εἶναι θεῖο γνώρισμα (Λουκᾶ β΄, 51)

 1. Κορίτσια, ὅπως ἡ μικρὴ ὑπηρέτρια

Μία μικρὴ ὑπηρέτρια ἔδωσε μία σωστὴ συμβουλὴ σὲ ἕνα ἰσχυρὸ ἀρχιστράτηγο (Δ΄Βασιλειῶν ε΄, 1-4). ῾Η μικρὴ ἀλλογενής, αἰχμάλωτη ὑπηρέτρια τοῦ ἰσχυροῦ ἀρχιστράτηγου τῆς Συρίας, ἔδωσε μία σωστὴ συμβουλὴ στὸν κύριό της μὲ διακριτικὸ τρόπο. Ὁδήγησε τὸν ἰσχυρὸ ἀρχιστράτηγο στὸν προφήτη ᾿Ελισσαῖο γιὰ νὰ θεραπευθεῖ ἀπὸ τὴν λέπρα. ῾Ο Νεεμὰν καὶ θεραπεύθηκε καὶ πίστευσε στὸν ἀληθινὸ Θεό.

 1. ᾿Αδελφές, ὅπως ἡ Μαρία καὶ ἡ Μάρθα

Οἱ δύο ἀδελφές, ἂν καὶ εἶχαν διαφορετικὲς ἐπιλογὲς καὶ προτεραιότητες, ἐν τούτοις εἶχαν κοινὴ ἐπιθυμία νὰ βρίσκονται μὲ τὸν Κύριο. ῾Η μία χαιρόταν τὴν διακονία της γι᾿ Αὐτὸν καὶ ἡ ἄλλη ἀπολάμβανε τὴν διδαχή Του. ῾Η ζωή μας νὰ ἔχει κέντρο της τὸν ᾿Ιησοῦ Χριστό. Νὰ εἶναι Χριστοκεντρικὴ καὶ ὄχι ἀνθρωποκεντρικὴ καὶ ἐγωιστική. Οἱ δύο ἀδελφὲς Μαρία καὶ Μάρθα μᾶς διδάσκουν νὰ βάζουμε τὸν Κύριο κέντρο τῆς ζωῆς μας (Λουκᾶ ι΄, 38-42).

 1. ᾿Αδελφούς, ὅπως ὁ Νεεμίας καὶ ὁ ᾿Ανανίας

῾Ο Νεεμίας ἀνάθεσε στὸν ἀδελφό του ᾿Ανανία τὴν ἀποστολὴ τῆς φυλάξεως τῆς ῾Ιερουσαλὴμ μετὰ τὴν ἀνοικοδόμησή της μὲ κριτήριο ὄχι τὴν συγγένειά του, ἀλλὰ τὴν ἀρετή του  (Νεεμίας ζ΄, 2)

Στὴν περίπτωση αὐτὴ διαπιστώνουμε, ὅτι σὲ ἕνα ἱκανὸ ἀξιωματοῦχο, ποὺ ἦταν καὶ εὐσεβὴς καὶ ἀκέραιος στὸν χαρακτήρα, δόθηκε ἕνα ἀξίωμα καὶ μία ἐξουσία γιὰ νὰ ὑπηρετήσει τὴν πόλη καὶ τὸν λαό.

 1. ᾿Αξιωματούχους, ὅπως ὁ προφήτης Δανιήλ

Οἱ φθονεροὶ σοφοὶ καὶ σύμβουλοι τοῦ βασιλέως τῶν Περσῶν Δαρείου, ποὺ ἐπιβουλεύονταν τὸν προφήτη Δανιὴλ ἀναγνώριζαν καὶ ὁμολογοῦσαν τὴν ἀκεραιότητα τοῦ χαρακτήρα του. Γι᾿ αὐτὸ ἀποφάσισαν νὰ τὸν χτυπήσουν ἐκεῖ ποὺ θεωροῦσαν ὅτι ἦταν τὸ ἀδύνατο σημεῖο του, στὴν πίστη του στὸν Θεὸ καὶ στὴν θεοσέβειά του (Δανιήλ στ΄, 5). Τὸ ἀποτέλεσμα ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἐπίθεση ἦταν νὰ δοξασθεῖ ὁ προφήτης καὶ νὰ θανατωθοῦν ἐκεῖνοι.

 1. Συνεργάτες, ὅπως ὁ ᾿Ακύλας καὶ ἡ Πρίσκιλλα

Κανεὶς ἀπὸ ὅσους βοήθησαν τὸν ἀπόστολο Παῦλο στὸ ἔργο του, δὲν πῆρε τέτοιο ἔπαινο, ὅπως αὐτὸν ποὺ πῆραν οἱ ὁμότεχνοι μὲ τὸν ἀπόστολο Παῦλο καὶ ὁμόθρησκοι σύζυγοι ᾿Ακύλας καὶ Πρίσκιλα, οἱ ὁποῖοι φιλοξένησαν τὸν ἀπόστολο Παῦλο στὸ σπίτι τους στὴν Κόρινθο. (Πρός Ρωμαίους ιστ΄, 3-4).  

 1. Κήρυκες, ὅπως ὁ Παῦλος

῾Ο ἀπόστολος Παῦλος ὅταν ἐμφανίσθηκε νὰ κηρύξει στὴν Κόρινθο, ἦταν ἀνήμπορος, φοβισμένος καὶ κατατρομαγμένος κατὰ ἄνθρωπο, ἀλλὰ σοφὸς καὶ δυνατὸς κατὰ Θεό (Πρός Κορινθίους Α΄, β΄, 1-5).

᾿Απὸ αὐτὸ συμπεραίνουμε ὅτι τὰ πνευματικὰ θέματα καὶ οἱ ὑποθέσεις τῆς ᾿Εκκλησίας δὲν πρέπει νὰ κρίνονται μὲ κριτήρια ἐγκόσμια. ῎Ετσι καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος δὲν ἐργαζόταν μὲ μέσα καὶ κριτήρια ἀνθρώπινα, ἀλλὰ μὲ τὴν σοφία καὶ τὴν δύναμη τοῦ Θεοῦ.

 1. ῾Υπηρέτες τοῦ Θεοῦ, ὅπως ὁ Βαρνάβας

῾Ο εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς παρουσιάζει τὸν χαρακτήρα τοῦ ἀποστόλου Βαρνάβα ὡς ἄνθρωπο ἀγαθὸ καὶ γεμάτο ῞Αγιο Πνεῦμα καὶ πίστη (Πράξεων ια΄, 24). Οἱ ὑπηρέτες τοῦ Θεοῦ πρέπει νὰ κοσμοῦνται μὲ πνευματικὰ χαρίσματα γιὰ νὰ διδάσκουν μὲ τὴν ζωή τους. ῎Ετσι ἡ διακονία τους φέρει ἀποτέλεσμα καὶ καρπὸ πολύ.

 1. Ψυχὲς ἀνεπηρέαστες, ὅπως οἱ Βεροιεῖς

Οἱ Πράξεις τῶν ᾿Αποστόλων διηγοῦνται τὴν ἐπίσκεψη τοῦ ἀποστόλου Παύλου στὴν Βέροια. Συγκρίνουν τοὺς Βεροιεῖς μὲ τοὺς Θεσσαλονικεῖς καὶ τοὺς ἐγκωμιάζουν (Πράξεων ιζ΄, 11).

Τὰ προσόντα τῶν Βεροιέων ποὺ ἀναζητοῦσαν τὴν ἀλήθεια ἦταν καὶ νὰ εἶναι ἀπροκατάληπτοι καὶ νὰ ἐρευνοῦν τὴν οὐσία τῶν ὑποθέσεων χωρὶς νὰ παρασύρονται. ῾Η προκατάληψη καὶ ἡ ἀντίδραση χωρὶς ἐπιχειρήματα ἀδικοῦν τὸν ἴδιο τὸν ἄνθρωπο.

᾿Αναζητήσαμε ἀπὸ τὴν ἁγία Γραφὴ αὐτὰ τὰ πρόσωπα γιὰ νὰ μᾶς καθοδηγοῦν στὴν ἐπίπονη πορεία τῆς ζωῆς μας, γιὰ νὰ ἀντλοῦμε δύναμη καὶ κουράγιο στὸν πνευματικό μας ἀγώνα καὶ γιὰ νὰ μὴ χάνουμε τὰ κριτήρια τῆς ἀξιοπιστίας καὶ αὐθεντικότητας τῆς ζωῆς μας.

 

20181205 165004

Ιερά Μητρόπολη

Καισαριανής Βύρωνος & Υμηττού

Φορμίωνος 83

16121, Καισαριανή

Τηλ. : 210 7224123 - 210 7237133

Fax : 210 7223584

email :info@imkby.gr

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

images