Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2021

 ΣΑΛΠΙΣΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΦΥΠΝΗΣΕΩΣ

τοῦ Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ Δανιήλ

 

Ὥρα ἡμᾶς ἤδη ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι” (Πρός Ρωμαίους ιγ΄ 11)

Σάλπισμα πνευματικῆς ἐγέρσεως καί ἀφυπνήσεως ἀκούεται στήν ζωή μας, συνεχῶς, ἰδιαίτερα δέ κατά τήν περίοδο τῆς ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ μᾶς καλεῖ νά ἐγερθοῦμε ἀπό τόν πνευματικό ὕπνο τῆς ζωῆς μας, νά ἀποτινάξουμε τήν ραθυμία ἀπό τήν ψυχή μας πού βιάζει τήν καθηρινότητά μας, νά γρηγορήσουμε καθώς πορευόμαστε νά συναντήσουμε τόν ἔνδοξο καί ἀναστάντα Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό.

Ὁ κατάλληλος καιρός ἐκτείνεται ἐνώπιόν μας, συνεχῶς. Εἶναι ἡ ἁγία καί μεγάλη Τεσσαρακοστή, πού οἱ πιστοί ἀναλαμβάνουν νά διεξαγάγουν τά πνευματικά ἀγωνίσματα πού καθιστοῦν τήν ψυχή ρωμαλέα καί φωτεινή, ἀνδρεία καί σοφή, εὐσεβῆ καί εὔσπλαγχνοι, δεκτική τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ ἀπόρθητη στίς ἐπιθέσεις τῶν δαιμόνων, ἀνενέργητη στίς προκλήσεις τῶν παθῶν τῆς κακίας, λάμπουσα ἀπό τίς ἀρετές, ἀστράπτουσα ἀπό τήν θεία δόξα, ἔνδοξη ἀπό τήν ἐνοίκηση καί παρουσία τοῦ ἁγίου Πνεύματος σ’ αὐτή.

Ὁ πνευματικός ἀγῶνας τῶν πιστῶν τήν ἁγία καί μεγάλη Τεσσαρακοστή προσδιορίζεται μέ σαφήνεια ἀπό τόν ἔμπειρο διδάσκαλο τῆς πνευματικῆς ζωῆς τόν ἀπόστολο Παῦλο.

Ἀφ’ ἑνός μέν “ἀποθώμεθα τά ἔργα τοῦ σκότους” νά πετάξουμε, νά ἀποβάλλουμε ἀπό τήν ψυχή μας τά σκοτεινά ἔργα, τά ἔργα τῆς ἁμαρτίας.

Ἀφ’ ἑτέρου δέ “ἐνδυσώμεθα τά ὅπλα τοῦ φωτός” νά ἐνδυθοῦμε σάν ὅπλα πνευματικά τά ἔργα τῆς ἀρετῆς πού εἶναι φωτεινά.

Ἡ ἁμαρτία φέρει στήν ψυχή τό σκοτάδι καί τήν χαύνωση.

Ἡ ἀρετή ἀπεργάζεται τήν ψυχή φωτεινή καί γρηγοροῦσα.

Σ’ αὐτό τόν ἀγῶνα τῆς ἀσκήσεως ἡ Ἐκκλησία μας θέτει στήν διάθεσή μας ὅλα ἐκεῖνα τά ἀπαραίτητα μέσα καί τούς τρόπους γιά νά κατορθώσουμε νά πετάξουμε ἀπό τήν ψυχή μας κάθε ρυπαρότητα καί νά τήν ἐνδύσουμε μέ τήν ἀρετή.

Μᾶς καλεῖ νά προσευχηθοῦμε στίς Ἱερές Ἀκολουθίες νά διδαχθοῦμε ἀπό τά παραδείγματα τῆς ἱερῆς ἱστορίας, νά ἀκούσουμε τόν σωτήριο λόγο τοῦ Θεοῦ, νά φωτισθοῦμε ἀπό τήν θεία σοφία καί νά ἐνδυναμωθοῦμε ἀπό τήν δύναμι τοῦ  Θεοῦ.

Μᾶς βοηθεῖ νά ἀποκτήσουμε αὐτογνωσία καί αὐτοέλεγχο στή ζωή μας φωτίζοντας μας μέ τό φῶς τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ. Νά ἐξετάσουμε τήν ζωή μας μέ τό κριτήριο τοῦ Παναγίου Θεοῦ μας καί νά ζητήσουμε μέ ταπείνωσι συγγνώμη γιά νά λάβουμε τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν μας.

Μᾶς δείχνει τίς ὑψηλές κορυφές τῶν θείων ἀρετῶν, ἀλλά καί τά σκοτεινά βάραθρα τῆς κακίας ὥστε νά ὡριμάσουμε στήν πνευματική ζωή.

Μᾶς ἐνισχύει μέ τήν νηστεία, τήν ἐλεημοσύνη καί τά ἄλλα πνευματικά ἀγωνίσματα νά ἀποκτήσουμε ἰσχυρή θέληση πρῶτα ἀπορρίψεως καί ἀποφυγῆς τοῦ κακοῦ καί μετά ἀποδοχῆς τοῦ ἀγαθοῦ καί καλοῦ.  

Σ’ ὅσους φαίνεται ὁ ἀγῶνας αὐτός κουραστικός καί δύσκολος ὁ Κύριος μᾶς προτρέπει: “Ἄρατε τόν ζυγόν μου ἐφ’ ὑμᾶς ” δηλαδή σηκῶστε ἐπάνω σας τόν ζυγόν μου καί “εὑρήσετε ἀνάπαυσον τῆς ψυχῆς ὑμῶν” δηλαδή θά εὕρετε ἀνάπαυσιν καί εἰρήνη στίς ψυχές σας.

  “Ὁ γάρ ζυγός μου χρηστός καί τό φορτίον μου ἐλαφρόν ἐστίν ” (Ματθαίου ια΄29).

Στό εἰκοστό κεφάλαιο (στῖχοι 1-8) τοῦ βιβλίου τῆς Ἀποκαλύψεως ὁ ἀπόστολος καί εὐαγγελιστής Ἰωάννης περιγράφει τήν περίοδο τῆς δεσμεύσεως τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν Σατανᾶ ἀντιπροτείνοντας τά σωτηρία καί λυτρωτικά ἔργα τῆς Ἐκκλησίας, τά ἅγια Μυστήρια, πού ἀκυρώνουν τόν σκοτεινό καί ἀπάνθρωπο ἔργο του.

Ἄρχοντας τῆς ἁμαρτωλῆς ἀνθρωπότητος ἐχαρακτηρίσθη ὁ διάβολος ἀπό τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό μέ τούς λόγους Του:  “Ἔφτασε ἡ ὥρα ποὺ ὁ κόσμος αὐτὸς θὰ κρι­θεῖ· ἔφτασε ἡ ὥρα ποὺ ὁ ἄρχοντας αὐτοῦ τοῦ κόσμου θὰ διωχτεῖ ἔξω ἀπὸ τὸν κόσμο ” (Ἰωάννου ιβ΄ 31 καί Ἰωάννου ιδ΄ 30).

Μέ τήν ἐξουσία καί δύναμη πού μετέδωσε ὁ Κύριός μας στούς μαθητές Του αὐτοί ἀγωνίζονται κατά τῶν ἐναντίων καί ἀντιθέων πονηρῶν δυνάμεων, ἀφοῦ  δέν μπορεῖ μόνος του ὁ ἄνθρωπος νά τίς ἀντιμετωπίσει, πολλῷ δέ μᾶλλον νά τίς νικήσει.

Ὁ Κύριος ἐπεσήμανε ὅτι αὐτό τὸ δαι­μονικὸ γένος δὲν βγαίνει παρὰ μόνο μὲ προσευχὴ καὶ νηστεία (Ματθαίου ιζ΄ 21 ).

Γι’ αὐτό ὁ ἀπόστολος Παῦλος συνιστᾶ στούς πιστούς νά ἐνισχυθοῦν σ’ αὐτό τόν ἀγῶνα μέ τήν δύναμη τοῦ Θεοῦ σέ ὅλη τήν ζωή τους, πού εἶναι τό ἅγιο Πνεῦμα καί νά προστατευθοῦν ἀπό τίς ἐπιθέσεις τοῦ Πονηροῦ μέ τήν πνευματική πανοπλία τους, πού εἶναι οἱ ἀρετές, γιά νά μπορέσουν νά ἀντιμετωπίσουν τίς παγίδες καί τίς μεθοδεύσεις του (Πρός Ἐφεσίους στ΄ 10-1).

 Ὁ ἀπόστολος Ἰάκωβος ὁ ἀδελφόθεος προτρέπει τούς πιστούς νά ὑποταχθοῦν στό θέλημα τοῦ ἐπουρανίου Πατέρα, νά ἀντιταχθοῦν στό θέλημα τοῦ διαβόλου καί ὁ διάβολος θά ἀπομακρυνθεῖ:                     

 Ὑποταχθεῖτε, λοιπόν, στὸ Θεὸ. Ἀντισταθεῖτε στὸ διάβολο, κι αὐτὸς θὰ φύγει μακριά σας  (Ἰακώβου δ΄ 7).

Μή διστάσετε μᾶς λέγει ὁ Κύριός μας διότι ὁ ζυγός μου εἶναι καλός καί χρήσιμος καί τό φορτίο τῶν ὑποχρεώσεων καί τῶν καθηκόντων πού ἐπιβάλλω ἐγώ. Ὁ Κύριος ὑπόσχεται ὅτι ἐγώ θά σᾶς βοηθήσω νά τό σηκώσετε.

Καλή καί εὐλογημένη πορεία πρόςτήν ἀνάσταση.   

20181205 165004

Ιερά Μητρόπολη

Καισαριανής Βύρωνος & Υμηττού

Φορμίωνος 83

16121, Καισαριανή

Τηλ. : 210 7224123 - 210 7237133

Fax : 210 7223584

email :info@imkby.gr

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

images