Κυριακή, 23 Ιανουαρίου 2022

Ὁ Ἰησοῦς Χριστός ὡς Ἀρχιερεύς-

«κρείττονός ἐστι διαθήκης μεσίτης» (Πρός Ἑβραίους η΄, 6)

Δημοσιεύθηκε 25.11.2021

Ὁ Κύριος καὶ Σωτήρας μας κατέχει τὸ ᾿Αρχιερατικὸ ἀξίωμα. Εἶναι ὁ ῞Υψιστος ᾿Αρχιερεὺς ποὺ προσέφερε τὴν Μία, Μοναδικὴ καὶ ἀνεπανάληπτη θυσία «ἐν μέσῳ τῆς γῆς» ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς καὶ σωτηρίας. Μὲ τὴν ἱερωσύνη Του ὁ Χριστὸς διακόνησε - ἐνήργησε τὴν σωτηρία μας.

῾Η ᾿Εκκλησία διδάσκει, ὅτι ὁ ᾿Ιησοῦς Χριστὸς ἔσωσε τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν συμφιλίωσε μὲ τὸν ᾿Επουράνιο Θεὸ Πατέρα μὲ τὴν σάρκωσι, τὴν διδασκαλία καὶ τὸ παράδειγμά Του. Τὸ κορύφωμα καὶ τὸ ἐπιστέγασμα τῆς ἀπολυτρώσεως εἶναι ἡ Σταυρικὴ θυσία Του καὶ ἡ ἐκ νεκρῶν ἀνάστασί Του ποὺ ἀκολούθησε μετὰ τρεῖς ἡμέρες ἀπὸ τὸν θάνατό Του. ῾Ο Κύριος ὡς ᾿Αρχιερέας θυσίασε τὴν ζωή Του ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς καὶ σωτηρίας καὶ παρέδωσε τὸ Μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας «εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ ζωὴν τὴν αἰώνιον».  ῾Ο Κύριος μίλησε γιὰ τὴν σταυρικὴ θυσία Του·

῞Οτι ἔγινε γιὰ νὰ ἁγιασθοῦν (καθαρισθοῦν) οἱ ἄνθρωποι ἀπὸ τὴν ἁμαρτία. ᾿Απευθυνόμενος στὸν ᾿Επουράνιο Θεὸ καὶ Πατέρα κατὰ τὴν ἀρχιερατικὴ προσευχή Του: Καὶ χάριν αὐτῶν ἐγὼ ἀφιέρωσα ὁλόκληρη τὴν ζωή μου σὲ σένα καὶ προσφέρω καὶ τώρα τὸν ἑαυτό μου σὰν θῦμα καὶ σφάγιο ἱερό, γιὰ νὰ εἶναι καὶ αὐτοὶ μὲ τὴν συμμετοχή τους στὴ θυσία μου αὐτὴ ἁγιασμένοι, ἐγκολπούμενοι πρωτίστως τὸν λόγο τῆς ἀλήθειας. Δὲν σὲ παρακαλῶ δὲ μόνο γι᾿ αὐτούς, ἀλλὰ καὶ γι᾿ αὐτούς, ποὺ θὰ πιστεύσουν μὲ τὸ κήρυγμά τους σὲ μένα (᾿Ιωάννου ιζ´ 19-20). ῎Ετσι φανέρωσε τὴν αἰτία τῆς θυσίας Του.

῞Οτι ἐθυσιάσθη ἐξ ἀγάπης πρὸς τοὺς ἀνθρώπους. Εἶπε· Μεγαλύτερη ἀγάπη πρὸς τοὺς φίλους του κανεὶς δὲν ἔχει ἀπὸ αὐτή, δηλαδὴ ἀπὸ τὸ νὰ δώσει τὴν ζωή του χάριν τῶν φίλων του. (᾿Ιωάννου ιε´ 13).

῞Οτι εἶναι ἑκούσια προσφορά. ῾Ο ῎Ιδιος δέχθηκε νὰ θυσιασθεῖ γιὰ μᾶς. Εἶπε· Γι᾿ αὐτὸ δὲ ὁ Πατὴρ μὲ ἀγαπᾶ, διότι ἐγὼ μόνος μου καὶ χωρὶς κανεὶς νὰ μὲ ἀναγκάζει παραδίδω τὴν ζωή μου σὲ θάνατο, γιὰ νὰ τὴν λάβω πάλι. Κανεὶς δὲν ἔχει τὴν δύναμι νὰ πάρει τὴν ζωή μου καὶ νὰ μὲ θανατώσει παρὰ τὴν θέλησί μου. ᾿Αλλ᾿ ἐγὼ ἀπὸ τὸν ἑαυτό μου καὶ μόνος μου παραδίδω αὐτή. ῎Εχω ἐξουσία νὰ δώσω τὴν ζωή μου καὶ ἔχω ἐξουσία πάλι νὰ τὴν λάβω. Αὐτὴ τὴν ἐντολὴ ἔλαβα ἀπὸ τὸν Πατέρα μου.  (᾿Ιωάννου ι´ 17-18).

Τὰ ἴδια μαρτυροῦν καὶ οἱ αὐτόπτες καὶ αὐτήκοοι μάρτυρές Του.

α´. ῾Ο εὐαγγελιστὴς ᾿Ιωάννης διδάσκει ὅτι θυσιάστηκε σηκώνοντας τὴν ἁμαρτία ὅλων τῶν ἀνθρώπων· (Α´ ᾿Ιωάννου γ´ 5 καί ᾿Ιωάννου α´ 29).

β´. ῾Ο ἀπόστολος Παῦλος διακηρύττει·῞Οτι ὁ Χριστὸς εἶναι ἀδιάδοχος ᾿Αρχιερέας, ὁ μόνος ποὺ μπορεῖ νὰ μᾶς σώσει καὶ παρακαλεῖ τὸν Θεὸ Πατέρα γιὰ μᾶς. (῾Εβραίους ζ´ 24-25). ῞Ενας καὶ μόνος εἶναι Θεός, Θεὸς ὅλων· ἕνας εἶναι καὶ μεσίτης μεταξὺ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ὁ ᾿Ιησοῦς Χριστός, ποὺ ἔγινε ἄνθρωπος, καὶ ἔδωσε τὸν ἑαυτό του λύτρο γιὰ νὰ ἐξαγοράσει ὅλους. Γιὰ τὸ γεγονὸς αὐτὸ τῆς ἐξαγορᾶς μας κάνει λόγο ἡ μαρτυρία, ποὺ δόθηκε ἀπὸ Αὐτὸν καὶ σφραγίσθηκε στοὺς ὡρισμένους ἀπὸ τὴν θεία Πρόνοια καιροὺς μὲ τὸν θάνατό του.  ῞Οτι εἶναι μεσίτης ἀνώτερης λειτουργίας (βλ. ῾Εβραίους η´ 6). ᾿Επειδὴ ὁ Κύριος ᾿Ιησοῦς Χριστὸς ὡς ᾿Αρχιερέας πρόσφερε τὴν ζωή Του ὡς μοναδικὴ θυσία γιὰ τὴν ζωὴ καὶ σωτηρία τοῦ κόσμου, τὰ κείμενα τῆς Καινῆς Διαθήκης παρουσιάζουν τὸν θάνατο τοῦ ᾿Ιησοῦ· α´.  ῾Ως τὴν θυσία τοῦ «Δούλου», β´. ῾Ως τὴν θυσία τοῦ «᾿Αμνοῦ».

῾Ο ᾿Αρχιερέας Κύριος ᾿Ιησοῦς Χριστός

Γιὰ τὸν ᾿Αρχιερέα ᾿Ιησοῦ Χριστὸ ὁμιλοῦν τὰ κείμενα τοῦ Εὐαγγελιστοῦ ᾿Ιωάννου καὶ ἡ πρὸς ῾Εβραίους ᾿Επιστολὴ τοῦ ἀποστόλου Παύλου. ῾Η πρὸς ῾Εβραίους ᾿Επιστολὴ ἰδιαιτέρως ἀναφέρεται διεξοδικὰ καὶ ρητὰ στὴν ἱερωσύνη τοῦ Χριστοῦ. ᾿Επαναλαμβάνει θέματα ποὺ ἔχουν ἀναφερθεῖ ἤδη καὶ ἀναδεικνύει καὶ ἄλλα· Παρουσιάζει τὸν σταυρικὸ θάνατο τοῦ Κυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ὡς τὴν θυσία τοῦ ᾿Εξιλασμοῦ ποὺ προβλεπόταν στὴν Παλαιὰ Διαθήκη· (῾Εβραίους θ´ 1-14). ῾Ο ἀπόστολος Παῦλος διδάσκει στὴν πρὸς Ρωμαίους ἐπιστολή του ὅτι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι σώζονται ἕνεκα τῆς ἀπολυτρωτικῆς θυσίας τοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ· (Ρωμαίους γ´ 23-26). ᾿Επίσης ἡ ἴδια ἐπιστολὴ παρουσιάζει τὸν σταυρικὸ θάνατο τοῦ Κυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ καὶ ὡς τὴν θυσία τῆς Διαθήκης·  (῾Εβραίους θ´ 18-24).

῾Η πρὸς ῾Εβραίους ἐπιστολὴ συγκεντρώνει ὅμως τὴν προσοχή της ἐπάνω στὸν προσωπικὸ ρόλο τοῦ Χριστοῦ κατὰ τὴν προσφορὰ αὐτῆς τῆς θυσίας. ῾Ο ᾿Αρχιερέας ᾿Ιησοῦς Χριστὸς μοιράζεται τὴν ἔνδειά μας καὶ τὸν πειρασμό· (῾Εβραίους β´ 18). Εἶναι ὁ μοναδικὸς καὶ αἰώνιος ῾Ιερέας. Πραγματοποίησε τὴν θυσία Του μιὰ γιὰ πάντα μέσα στὸ χρόνο «ἐφ᾿ ἅπαξ»· «ὃς οὐκ ἔχει καθ᾿ ἡμέραν ἀνάγκην, ὥσπερ οἱ ἀρχιερεῖς, πρότερον ὑπὲρ τῶν ἰδίων ἁμαρτιῶν θυσίας ἀναφέρειν, ἔπειτα τῶν τοῦ λαοῦ· τοῦτο γὰρ ἐποίησεν ἐφάπαξ ἑαυτὸν ἀνενέγκας» (῾Εβραίους ζ´ 27).

Μετὰ τὴν θυσία εἶναι γιὰ πάντα ὁ μεσολαβητής· «ὁ δὲ διὰ τὸ μένειν αὐτὸν εἰς τὸν αἰῶνα ἀπαράβατον ἔχει τὴν ἱερωσύνην» (῾Εβραίους ζ´ 24), ὁ μεσίτης τῆς νέας Διαθήκης· (῾Εβραίους η´ 6-13 καί ῾Εβραίους ι´ 12-18).

῾Ο ᾿Ιησοῦς Χριστὸς εἶναι ὁ Μοναδικὸς ᾿Αρχιερέας, ὁ ῾Οποῖος πρόσφερε τὴν Μία, Μοναδικὴ καὶ ᾿Ανεπανάληπτη θυσία, τὴν θυσία τῆς ἁγίας ζωῆς Του γιὰ τὴν ζωὴ καὶ τὴν σωτηρία τοῦ κόσμου. ᾿Απὸ Αὐτὸν τὸν αἰώνιο ᾿Αρχιερέα ἁγιαζόμαστε καὶ σωζόμαστε ἐμεῖς οἱ ἁμαρτωλοί. ῾Ως ᾿Αρχιερέας θὰ προσφέρει πρὸς τὸν ᾿Επουράνιο Θεὸ καὶ Πατέρα τὴν κτίσι ὁλόκληρη, ὡς εὐχαριστία «ἐξ οὗ καὶ τὸ εἶναι προσελάβετο». Κατὰ ταῦτα ὁ Κύριός μας ᾿Ιησοῦς Χριστὸς  ἀνεδείχθη ὁ Μέγας καὶ ῞Ενας Αἰώνιος  ᾿Αρχιερέας.

 

20181205 165004

Ιερά Μητρόπολη

Καισαριανής Βύρωνος & Υμηττού

Φορμίωνος 83

16121, Καισαριανή

Τηλ. : 210 7224123 - 210 7237133

Fax : 210 7223584

email :info@imkby.gr

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

images