Παρασκευή, 08 Δεκεμβρίου 2023

Ἐκκλησία καί ἐνορία

      Οἱ πιστοὶ ποὺ κατοικοῦν στὰ ὅρια μιᾶς συγκεκριμένης γεωγραφικῆς περιοχῆς συγκροτοῦν τὴν ἐκκλησιαστικὴ κοινότητα ποὺ ἀποκαλεῖται ᾿Ενορία, ποὺ ἔχει κέντρο της τὸν ᾿Ενοριακὸ ῾Ιερὸ Ναό. Οἱ ᾿Ενορίες συγκροτοῦν τὴν Μητρόπολι ἢ τὴν ᾿Αρχιεπισκοπή, ἢ τὴν ᾿Επισκοπὴ ἀναλόγως τοῦ συστήματος τῆς ἐκκλησιαστικῆς διοικήσεως, ποὺ ὑφίσταται σὲ κάθε περιοχή. Οἱ Μητροπόλεις, οἱ ᾿Αρχιεπισκοπές, οἱ ᾿Επισκοπὲς συγκροτοῦν εἴτε τὸ Πατριαρχεῖο εἴτε τὴν Αὐτοκέφαλη ᾿Εκκλησία ἀναλόγως καὶ πάλι τοῦ ἐφαρμοζομένου συστήματος ἐκκλησιαστικῆς διοικήσεως. ῞Ολες μαζὶ ἀπὸ κοινοῦ οἱ ἐκκλησιαστικὲς κοινότητες καὶ δομὲς καὶ ἡ κάθε μία ἀποτελοῦν τὴν Μία, ῾Αγία, Καθολικὴ καὶ ᾿Αποστολικὴ ᾿Εκκλησία. ῾Η ᾿Εκκλησία στὸ σύνολό Της καὶ ἡ κάθε μία ἐκκλησιαστικὴ κοινότητα καὶ ἑπομένως καὶ ἡ ᾿Ενορία ἔχει τὰ χαρακτηριστικὰ ποὺ ἀναφέρονται στὸ σύμβολο τῆς πίστεώς μας: «Πιστεύω... εἰς Μίαν, ῾Αγίαν, Καθολικὴν καὶ ᾿Αποστολικὴν ᾿Εκκλησίαν». Σημειώνουμε, τά ἐν συνεχείᾳ διευκρινιστικά καί ἀναγκαῖα πρός ἀποσαφήνιση τῶν ὡς ἄνω θεολογικῶν ὅρων καί ἐννοιῶν

1. Ἡ ἑνότητα ἐξασφαλίζεται·

α´. ᾿Απὸ τὴν κοινὴ πίστι, ποὺ δὲν ἐπιδέχεται αὐθαίρετες διαφοροποιήσεις.

β´. ᾿Απὸ τὴν ἕνωσί τους, μέσω τῶν ἱερῶν Μυστηρίων μὲ τὸν ᾿Ιησοῦ Χριστό, ὁ ῾Οποῖος ἐπειδὴ εἶναι ἑνωμένος μὲ τὸν Θεὸ Πατέρα ἑνώνει καὶ τοὺς πιστοὺς  ποὺ εἶναι ἑνωμένοι μαζί Του, μὲ τὸν Θεὸ Πατέρα.

γ´. Μὲ τὴν κοινὴ προσευχή, τὴν κοινὴ λατρεία τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἔχει κέντρο της τὴν θεία Εὐχαριστία, στὴν ὁποία συμμετέχουν οἱ πιστοὶ ποὺ συγκροτοῦν τὴν ᾿Εκκλησία.

δ´. Μὲ τὴν συμμετοχή τους στὴν ἐνοριακὴ ζωή.

῾Επομένως ἡ ᾿Ενορία αὐτὸν τὸν σκοπὸ ὑπηρετεῖ, νὰ ἑνώσει τὰ μέλη της, ποὺ εἶναι οἱ πιστοὶ ποὺ κατοικοῦν στὴν συγκεκριμένη γεωγραφικὴ περιοχὴ μὲ τὸν Χριστό.

῾Ενούμενοι οἱ πιστοὶ μὲ τὸν Κύριο ᾿Ιησοῦ Χριστὸ χριστοποιοῦνται, ἀποκτοῦν δηλαδὴ τὰ χαρακτηριστικὰ καὶ τὰ ἰδιώματα τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ καθίστανται υἱοὶ κατὰ Χάρι. «Κληρονόμοι μὲν Θεοῦ. συγκληρονόμοι δὲ Χριστοῦ» (Πρός Ρωμαίους η΄, 17).

῾Η ᾿Εκκλησία εἶναι ΜΙΑ. Δὲν ὑπάρχουν πολλὲς ᾿Εκκλησίες, ὅπως καὶ ὁ Κύριος ᾿Ιησοῦς Χριστὸς εἶναι ΕΝΑΣ, ποὺ εἶναι ἡ Κεφαλὴ τῆς ᾿Εκκλησίας δηλαδὴ ὅλων τῶν πιστῶν καὶ καθενὸς πιστοῦ.

2. Ἡ ἁγιότητα κατὰ τὴν ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ «ἅγιοι γίνεσθε ὅτι ἅγιος εἰμί» (Α΄ Πέτρου, α΄, 16 ), «καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε κἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς» (Πρός Κορινιθίους Β΄, στ΄, 17).  ῾Ο Κύριος ᾿Ιησοῦς Χριστὸς μὲ τὴν σταυρική Του θυσία καὶ τὸν ἑκούσιο θάνατό Του καθάρισε τὴν ᾿Εκκλησία «μὴ ἔχουσα σπίλον ἢ ρυτίδα ἤ τι τῶν τοιούτων» (Πρός Ἐφεσίους ε΄, 27). Οἱ πιστοὶ ὀφείλουν νὰ ἀγωνίζονται γιὰ τὸν προσωπικό τους ἁγιασμό «ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύνη ἐν φόβῳ Θεοῦ» (Πρός Κορινιθίους Β΄ ζ΄, 1). Γι᾿ αὐτὸ ὅσοι ἁμαρτάνουν καὶ κηλιδώνουν, ρυπαίνουν τὴν ψυχή τους ἀπὸ τὴν ἐνέργεια τῶν παθῶν, ὀφείλουν νὰ καθαρθοῦν μὲ τὴν Χάρι τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος ποὺ ἐνεργεῖ στὰ ἅγια Μυστήρια τῆς ᾿Εκκλησίας. Ὁ τελικὸς σκοπὸς τοῦ σχεδίου τοῦ Θεοῦ περιγράφεται ἀπὸ τὸν εὐαγγελιστὴ ᾿Ιωάννη στὴν ᾿Αποκάλυψι, ὅτι εἶναι ὁ Θεὸς νὰ συγκροτήσει τὸν λαό Του ποὺ θὰ εἶναι ἀπαλλαγμένος ἀπὸ τὴν ἁμαρτία καὶ θὰ Τὸν λατρεύει δοξολογώντας Τον, εὐχαριστώντας Τον, ὑμνώντας Τον καὶ στὸν ὁποῖο θὰ ἐπιτρέπει νὰ συμμετέχει στὴν ἁγία καὶ ἔνδοξι καὶ ἀθάνατη ζωή Του.

3. Τὴν καθολικότητα ποὺ δείχνει τὴν δυναμικὴ τῆς ᾿Εκκλησίας νὰ συμπεριλαμβάνει πάντα ἄνθρωπο ἐρχόμενο στὸν κόσμο ὅπου «οὐκ ἔνι ᾿Ιουδαῖος οὐδὲ ῞Ελλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ. πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ (Πρός Γαλάτας γ΄, 28).  ῞Ολοι οἱ ἄνθρωποι δικαιοῦνται τὴν σωτηρία καὶ νὰ συμπεριληφθοῦν στὸν λαὸ τοῦ Θοῦ. Τὴν παγκοσμιότητα τῆς ᾿Εκκλησίας προκήρυξαν οἱ Προφῆτες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καὶ ὑπηρέτησαν οἱ ἅγιοι ᾿Απόστολοι ἀπὸ τὴν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς ποὺ βαπτίσθηκαν «Πάρθοι καὶ Μῆδοι καὶ ᾿Ελαμῖται, καὶ οἱ κατοικοῦντες τὴν Μεσοποταμίαν, ᾿Ιουδαίαν τε καὶ Καππαδοκίαν, Πόντον καὶ ᾿Ασίαν» (Πράξεων β΄, 9) καὶ συγκρότησαν τὴν πρώτη κοινότητα τῶν πιστῶν στὰ ῾Ιεροσόλυμα.

4. Τὴν ἀποστολικότητα ποὺ φανερώνει τὴν γνησιότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς εὐαγγελικῆς ζωῆς, ὅτι προέρχεται ἢ βασίζεται σὲ ὅσα δίδαξαν οἱ ᾿Απόστολοι ποὺ εἶναι ἀψευδεῖς μάρτυρες τοῦ Κυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ καὶ μᾶς βεβαιώνουν γιὰ ὅσα δίδαξε, ἔζησε καὶ ἔπραξε ὁ Λυτρωτὴς καὶ Σωτήρας μας (Α’ Ἰωάννου α, 1-10).

Σ᾿ αὐτὴ τὴ μαρτυρία τῶν ᾿Αποστόλων στηρίζονται τὰ πάντα στὴν ᾿Εκκλησία, τὴν ὁποία ἑρμήνευσαν ἀπλανῶς οἱ ἅγιοι καὶ θεοφόροι Πατέρες στὶς Οἰκουμενικὲς Συνόδους, ποὺ ἑρμήνευσαν καὶ καθόρισαν τὸ περιεχόμενο τῆς πίστεως τῆς ᾿Εκκλησίας μὲ τὸν φωτισμὸ τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος.

῾Η κάθε ᾿Ενορία καὶ κατ᾿ ἐπέκτασι κάθε ἐκκλησιαστικὴ δομὴ ἀποτελεῖ τέλεια καὶ πλήρη ᾿Εκκλησία, ἀνεξάρτητα τὴν ποσότητα τῶν πιστῶν, ἐὰν εἶναι λίγοι ἢ πολλοί. Μὲ τὴν ζωή της ἑνώνει τοὺς πιστοὺς μὲ τὸν Κύριο ᾿Ιησοῦ Χριστό. Στὴν ᾿Ενορία τους οἱ πιστοὶ προσεύχονται, καθαρίζουν τὴν ψυχή τους ἀπὸ τὶς ἁμαρτίες, ἀγωνίζονται ὅλοι μαζὶ ἐναντίον τῶν παθῶν, οἰκοδομοῦνται, διδάσκονται καὶ ἁγιάζονται σ᾿ ὅλη τὴν ζωή τους ἀπὸ τὴν ὥρα ποὺ γεννιοῦνται μέχρι τὴν ὥρα τῆς ἐξόδου τους ἀπὸ τὸν παρόντα κόσμο. ῾Η ᾿Ενορία ὑποδέχεται τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὴν γέννησί του μὲ εὐχὲς καὶ εὐλογίες. Στὴν ᾿Ενορία βαπτίζεται, λαμβάνει τὸ ῞Αγιο Πνεῦμα, συγχωροῦνται οἱ ἁμαρτίες του, κοινωνεῖ τῶν ᾿Αχράντων Μυστηρίων, εὐλογεῖται, διδάσκεται τὴν πίστι καὶ τὴν σώζουσα ἀλήθεια, ἐνισχύεται μὲ τὴν προσευχή, βιώνει τὴν ἀγάπη τῶν ἀδελφῶν του καὶ ἀπὸ τὴν ᾿Ενορία, ὅταν συμπληρώσει τὸν χρόνο τῆς ἐπὶ γῆς παροικίας του ἀναχωρεῖ γιὰ τὴν οὐράνια πατρίδα συνοδευόμενος ἀπὸ τὶς προσευχὲς καὶ τὶς εὐχὲς ὅλης τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας.

Συνεπῶς οἱ πιστοὶ ποὺ ἀπομακρύνονται ἀπὸ τὴν ᾿Ενορία τους διακόπτουν τὸν πνευματικὸ δεσμό τους μὲ τὸν ᾿Ιησοῦ Χριστὸ ποὺ δὲν ἀναπληρώνεται, δὲν ἀποκαθιστᾶται μὲ κανένα ἄλλο τρόπο, παρὰ μόνο μὲ τὴν ἐπιστροφή τους στὴν ᾿Εκκλησία.

῾Η πανήγυρις τοῦ ᾿Ενοριακοῦ ῾Ιεροῦ Ναοῦ, ποὺ εἶναι ἡ ἑορτὴ τῆς μνήμης τοῦ προστάτου ῾Αγίου τῆς ᾿Ενορίας συγκαλεῖ τὰ μέλη τῆς ᾿Ενορίας σὲ πανηγυρικὴ ἑορταστική, εὐχαριστιακὴ σύναξι γιὰ νὰ δοξολογήσουν, νὰ εὐχαριστήσουν, νὰ ὑμνήσουν ὅλοι μαζὶ τὸν Τριαδικὸ Θεό, νὰ τιμήσουν τὸν ἅγιο προστάτη τους καὶ νὰ τὸν παρακαλέσουν νὰ μεσιτεύει γι᾿ αὐτούς.

῾Η ᾿Ενορία γιὰ νὰ τονώσει αὐτὴ τὴν πνευματικὴ σχέσι τῶν μελῶν της μὲ τὸν Κύριο ᾿Ιησοῦ Χριστὸ προσφέρει σ᾿ ὅλους αὐτὴ τὴν μικρὴ μελέτη γιὰ τὴν προσευχή, δῶρο πνευματικῆς οἰκοδομῆς καὶ ἐκφράσεως εὐγνωμοσύνης γιὰ ὅσα προσφέρουν οἱ πιστοὶ στηρίζοντας μὲ τὴν ἀγάπη τους ἠθικὰ καὶ ὑλικὰ τὴν ἀποστολή της καὶ τὴν διακο

20181205 165004

Ιερά Μητρόπολη

Καισαριανής Βύρωνος & Υμηττού

Φορμίωνος 83

16121, Καισαριανή

Τηλ. : 210 7224123 - 210 7237133

Fax : 210 7223584

email :info@imkby.gr

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

images