Κυριακή, 03 Δεκεμβρίου 2023

Παναγία Παρηγορήτρια

ἡ « Δακρυρροοῦσα»

 

«Ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσί με πᾶσαι αἱ γενεαί» (Λουκᾶ α΄, 48)

 

Ἐξ ἀφορμῆς τοῦ γεγονότος τῆς δακρυρροῆς τῆς Εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς ἐπονομαζομένης «Παρηγορητρίας»  κατά τήν ἑορτή τῆς Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου 8 Σεπτεμβρίου 2020 καταθέτουμε ἕνεκα ἐπικαιρότητος τίς ἐν συνεχείᾳ σκέψεις μας γιά τό πρόσωπο τῆς Παναγίας μας καί τά ληφθέντα μηνύματα τοῦ θαυμαστοῦ αὐτοῦ «σημείου».

Ἡ Μητέρα τοῦ Θεοῦ παρηγορεῖ καί στηρίζει τούς πιστούς ὥστε νά παραμείνουν σταθεροί στήν πίστη τους.

Μέ σεβασμό στίς ἐνέργειες τοῦ Φιλανθρώπου Θεοῦ καί Πατρός καί τήν ὑποχρέωση νά στηρίξουμε τούς ἀδελφούς μας σέ ἐποχές πού ψυχραίνεται ἡ ἀγάπη πρός τόν Θεό πληροφοροῦμε τούς εὐσεβεῖς γιά τό γεγονός τῆς δακρυρροούσης εἰκόνος τῆς Θεοτόκου τῆς «Παρηγορητρίας» πού φυλάσσεται στήν Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Νέας Ἑλβετίας Βύρωνος.

                                                            Τό ἱστορικό

1. Τελουμένης τῆς θείας Λειτουργίας κατά τήν ἑορτή τοῦ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου (8/9) τήν ὥρα πού ἀνεγινώσκετο ἀπό τόν λειτουργοῦντα Ἱερέα τό Εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς ἑορτῆς οἱ προσευχόμενοι ἐνορίτες διεπίστωσαν, ὅτι ἡ εἰκόνα τῆς Θεοτόκου τῆς «Παρηγορητρίας» εἶχε ἀρχίσει νά δακρυρροεῖ. Κατά τό θυμίαμα πρό τῆς Μεγάλης Εἰσόδου ὁ θυμιῶν Ἱερεύς κατῆλθε ἀπό τό πλατύσκαλο τῆς Ὠραίας Πύλης καί κατευθύνθηκε στό προσκυνητάρι, ὅπου εἶναι τοποθετημένη ἡ εἰκόνα γιά νά θυμιάσει. Οἱ ἐνορίτες ἀσφαλῶς σχολίαζαν τό γεγονός καί διερωτῶντο περί τοῦ λόγου γιά τόν ὁποῖο συμβαίνει αὐτό. Ἡ δακρυρροή συνέχισε νά συμβαίνει σταδιακῶς καί γίνεται ἕως τίς ἡμέρες αὐτές. Τό γεγονός διεδόθηκε ἀπό τούς πιστούς πού ἄρχισαν νά προσέρχονται γιά νά προσκυνήσουν τήν δακρυρροοῦσα εἰκόνα τῆς Θεοτόκου.

Ἡ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας

Ἡ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας γιά τά θέματα αὐτά διδάσκει ὅτι:

α΄. Τά «σημεῖα» κατά τόν λόγο τοῦ Κυρίου μας ἀπευθύνονται στούς πιστούς καί ὄχι στούς ἀπίστους. Οἱ πιστοί πρέπει νά βεβαιωθοῦν γιά τήν πίστη τους καί νά στηριχθοῦν οἱ πνευματικοί ἀγῶνες τους. Εἶναι «θεοσημεῖα» γιά τούς πιστούς (Μάρκου ιστ΄, 16).

β΄. Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός ἀρνήθηκε νά ἐπιτελέσει θαῦμα στούς συμπατριῶτες Του Ναζαρηνούς, ἐπειδή Τόν ὑποτιμοῦσαν γιά τήν καταγωγή Του, ὅτι κατήγετο ἀπό ἄσημη οἰκογένεια τῆς Ναζαρέτ καί ὅτι ἦταν ἀμόρφωτος. Ἐκεῖνος ὅμως ὑπέδειξε σ’ αὐτούς ὅτι γιά νά ἐνεργήσει ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ ἀπαιτοῦνται προϋποθέσεις πού ἐκεῖνοι δέν διέθεταν (Λουκᾶ δ΄, 16-30).

Ἐπίσης ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός ἐπεσήμανε στούς ἀπιστοῦντες Ἰουδαίους πού Τοῦ ζητοῦσαν θαῦμα ὡς ἀπόδειξη τῆς θεότητός Του καί τῆς  ἀποστολῆς Του, ὅτι τό θαῦμα πού ζητοῦν εἶναι ἡ ἀνάστασή Του (σημεῖο Ἰωνᾶ)

«Τῶν δὲ ὄχλων ἐπαθροιζομένων ἤρξατο λέγειν· ἡ γενεὰ αὕτη γενεὰ πονηρά ἐστι· σημεῖον ζητεῖ, καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ εἰ μὴ τὸ σημεῖον ᾿Ιωνᾶ τοῦ προφήτου» (Λουκᾶ ια΄, 29)

Σημειώνουμε καί τοῦτο ὅτι:

Τό γεγονός συνέβη ἐν ὥρᾳ τελέσεως τῆς θείας Λειτουργίας ὅπου τό Ἅγιο Πνεῦμα ἐπισκοπεῖ στόν χῶρο καί μέ τήν παρουσία Του εὐλογεῖ τήν σύναξη τῶν πιστῶν. Εἶναι ὁ ἐνεργῶν «τά πάντα ἐν πᾶσιν» (Πρός Κολοσσαεῖς γ΄, 11)

Ἐξ ἄλλου στήν Καινή Διαθήκη ἀναφέρονται ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ πού ἐκδηλώθηκαν σέ ὥρα προσευχῆς (Κάθοδος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος κατά τήν Βάπτιση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ  (Λουκᾶ γ΄, 22), Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου μας (Λουκᾶ θ΄, 28), ἀπελευθέρωση τοῦ ἀποστόλου Πέτρου (Πράξεων ιβ΄, 6-19) ἀποφυλάκιση τοῦ ἀποστόλου Παύλου καί τῶν συνεργατῶν του στούς Φιλίππους (Πράξεων ιστ΄, 25-32) τό ὅραμα τῆς Ἀποκαλύψεως (Ἀποκαλύψεως α΄, 10)

Στίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων (Πράξεων δ΄, 28-31) ἀναφέρεται ἡ προσευχή γιά ἐνίσχυση τῶν πρώτων χριστιανῶν ὅταν ἐδιώκοντο ἀπό τούς Ἰουδαίους θρησκευτικούς ἄρχοντες τῆς Ἱερουσαλήμ.

Ὅτι τό «σημεῖο» ἐκδηλώθηκε σ’ αὐτή τήν συγκεκριμένη εἰκόνα τῆς Θεοτόκου τῆς ἐπικαλουμένης «Παρηγορητρίας» ἑρμηνεύεται, ὅτι ἡ Παρθένος Μαρία στηρίζει καί παρηγορεῖ τούς πιστούς, ὅπως παρηγοροῦσε καί στήριζε τούς Ἀποστόλους καί τούς λοιπούς πιστούς τῆς πρώτης χριστιανικῆς κοινότητος, ὅταν ἐδιώκοντο καί ἀπειλοῦντο καί ἦσαν κλεισμένοι καί φυλακισμένοι «διά τόν φόβο τῶν Ἰουδαίων» (Ἰωάννου κ΄, 19).

«Οὗτοι (δηλαδή οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι) πάντες ἦσαν προσκαρτεροῦντες ὁμοθυμαδὸν τῇ προσευχῇ καὶ τῇ δεήσει σὺν γυναιξὶ καὶ Μαρίᾳ τῇ μητρὶ τοῦ ᾿Ιησοῦ καὶ σὺν τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ» (Πράξεων α΄, 14).

Πέριξ τῆς Μητρός τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ συνήρχετο ἡ πρώτη Χριστιανική κοινότητα, οἱ Μαθητές τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, καί ἐμεῖς ἀπευθυνόμαστε στήν Μητέρα τοῦ Κυρίου καί προσευχόμεθα καί δεόμεθα μέ τήν μητρική παρρησία νά ἱκετεύει τόν  Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό νά μᾶς προστατεύει ἀπό τήν ἐνεστώσα ἀνάγκη (βλ. «Ἐξομολογήσομαί σοι, Κύριε, ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου, διηγήσομαι πάντα τὰ θαυμάσιά σου» (Ψαλμός θ΄, 1)

«Ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσί με

πᾶσαι αἱ γενεαί» (Λουκᾶ α΄, 48)

Ἱκέσιον μακαρισμόν ἐπ’ ἐσχάτων τῶν χρόνων οἱ πιστοί ὑψώνουμε εἰς τήν Ἀειμακάριστον καί Παναμώμητον Μητέρα τοῦ Θεοῦ τήν Ἀειπάρθενον Μαρίαν.

Ἡ Ἐκκλησία διά τρεῖς λόγους τιμᾶ καί ὑπερυψώνει τό πάντιμον Θεομητορικόν πρόσωπον.

α- Διά τήν προσωπικήν ἁγιότητά Της καί τήν καθαρότητα τοῦ βίου Της ἀπό τήν ἁμαρτία, ὅπως δηλώθηκε ἀπό τήν προσφώνηση τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ «Χαῖρε Κεχαριτωμένη».

β- Διά τήν διακονίαν Της στό μυστήριον τῆς σωτηρίας τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων δεχθεῖσα νά διακονήσει τόν Υἱό καί Λόγο τοῦ Θεοῦ πού ἐβουλήθη νά σαρκωθεῖ δι’ ἡμᾶς καί διά τήν ἡμετέραν σωτηρίαν.

γ- Διά τήν κεντρικήν θέσιν στό μυστήριον τῆς Ἐκκλησίας, στό μυστήριο τῆς σωτηρίας πού ἐκφράσθηκε μέ τήν προτροπή Της στούς ὑπηρέτες στό Γάμο τῆς Κανᾶ «ὅ,τι ἂν λέγῃ ὑμῖν, ποιήσατε» (Ἰωάννου β΄, 5), ὑποδείξασα νά τηροῦμε καί νά πιστεύουμε στό λόγο τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ὁ Κύριος «ὁ ἐνεργῶν θαυμάσια μόνος» (Ψαλμός οστ΄, 14-15) ἐπέτρεψε νά ἐκδηλωθεῖ τό ὑπερφυές τοῦτο γεγονός πρός παρηγορίαν, στήριξιν καί ἐνίσχυσιν τῶν πιστῶν πού ἐπιβεβαιώνει τήν διαβεβαίωση καί ὑπόσχεση τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ «οὐ μή σε ἀνῶ οὐδ' οὐ μή σε ἐγκαταλίπω» (Πρός Ἑβραίους ιγ΄, 5· Δευτερονομίου λα΄, 6,8). Πεπείσμεθα, ὅτι ὁ Θεός δέν ἐγκατέλειψε τόν λαό Του παρά τίς πολλές ἁμαρτίες καί τήν ὀλιγοπιστία του.

Τέλος, ἀξίζει νά ἀναφερερθεῖ ὅτι ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας κ. Ἰωήλ συνέθεσε Παρακλητικόν Κανόνα σέ βοήθεια τῶν πιστῶν, ὥστε προσευχόμενοι στόν Παντοδύναμο Κύριο νά παρηγοροῦνται καί νά ἐνισχύονται στόν πνευματικό ἀγῶνα τῆς ζωῆς τους, τῇ πρεσβείᾳ τῆς Πανάμωμης Μητέρας Του. 

Τῆς Παναγίας Ἀχράντου Δεσποίνης ἡμῶν

Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου Μαρίας μνημονεύσαντες

ἑαυτούς καί ἀλλήλους καί πᾶσαν τήν ζωήν ἡμῶν

Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα

20181205 165004

Ιερά Μητρόπολη

Καισαριανής Βύρωνος & Υμηττού

Φορμίωνος 83

16121, Καισαριανή

Τηλ. : 210 7224123 - 210 7237133

Fax : 210 7223584

email :info@imkby.gr

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

images