Κυριακή, 14 Ιουλίου 2024

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ πηγή ἀληθινῆς ζωῆς

 

«Αὕτη ἡμέρα ἣν ἐποίησεν ὁ Κύριος ἀγαλλιασώμεθα καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ»  (Ψαλμοῦ ριζ΄, 24).

Ἐπέστη ἡ μεγάλη καί ἐπιφανής ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Μέ τήν ἀνάστασή Του ἀπέδειξε καί ἐπεσφράγισε μέ πανηγυρικό τρόπο ὅτι τό μέγεθος τῆς ἀγάπης μετριέται μέ τήν θυσία.

Οἱ πιστοί ἑορτάζουμε τήν νίκη τοῦ Λυτρωτοῦ καί Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ ὁ Ὁποῖος ἀνήρεσε τίς δυσμενεῖς συνέπειες τοῦ προπατορικοῦ ἁμαρτήματος κορυφαία τῶν ὁποίων ὑπῆρξε ὁ θάνατος. Γιά ἐμᾶς σηματοδοτεῖ τήν ζωή μας καί τήν ὕπαρξή μας δίδοντας νέο (καινό) νόημα σέ ὅ, τι κτιστό μᾶς περιορίζει καί μᾶς ἀφήνει νά ὁδηγηθοῦμε στήν ἄπειρη ἀγάπη Του, στό πλούσιο ἐλεός Του, στήν κοινωνία μαζί Του καί τέλος νά ζήσουμε μέ τήν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας, σύμφωνα μέ τίς ἔννοιες πού ἀναπτύσονται στήν συνέχεια:

α΄. Ἡ νίκη κατά τοῦ θανάτου.

Πανηγυρίζει ὁ μέγας ἀπόστολος Παῦλος : «Ἐπειδή λοιπόν «τά παιδιά» αὐτά ἦταν ἄνθρωποι, ἔγινε κι ὁ Ἰησοῦς ἄνθρωπος, γιά νά καταργήσει μέ τό θάνατό του αὐτόν πού ἐξουσίαζε τό θάνατο, δηλαδή τό διάβολο, καί μ αὐτόν τόν τρόπο νά ἀπελευθερώσει ὅσους ὁ φόβος τοῦ θανάτου τούς εἶχε καταδικάσει νά εἶναι δοῦλοι σ ὅλη τους τή ζωή». (Πρός Ἑβραίους β΄, 14). Γιά τήν μέχρι τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας  Ἰησοῦ Χριστοῦ δύναμη τοῦ θανάτου, ἐρωτᾶ ὁ θεῖος Ἀπόστολος Παῦλος

 «Θάνατε, πο εναι τό κεντρί τς δύναμής σου; δη, πο εναι νίκη σου; Τή δύναμη νά πληγώνει θανάσιμα τήν παίρνει θάνατος πό τήν μαρτία, κι μαρτία παίρνει τή δύναμή της πό τό νόμο. Ἄς εχαριστήσουμε μως τό Θεό πού μς χάρισε τή νίκη διά το Κυρίου μς ησο Χριστο» (Πρός Κορινθίους Α΄, ιε΄, 55-56).

Μέ τήν ἀνάστασή Του ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός νίκησε τόν θάνατο ἀφοῦ ἄν καί πέθανε ὡς γνήσιος καί αὐθεντικός δηλαδή πραγματικός ἄνθρωπος ἐν τούτοις οὔτε ἡ ψυχή Του ἐγκαταλήφθηκε στόν Ἅδη χωρισμένη ἀπό τόν Θεό οὔτε τό σῶμα Του διαλύθηκε καί φθάρηκε στόν τάφο, ὅπως διεκήρυξε ὁ ἀπόστολος Πέτρος ἀπό τό ὑπερῶο τῆς Πεντηκοστῆς :

«Ἰησοῦν τόν Ναζωραῖον ὁ Θεός ἀνέστησε, ἐλευθερώσας ἀπό τά δεσμά τοῦ θανάτου γιατί ἦταν ἀδύνατο νά τόν κρατήσει ὁ θάνατος» (Πράξεων β΄, 24).

Ἔτσι ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός ἔγινε ἀρχή τῆς νέας ἀνθρωπότητος πού ἐλευθερώθηκε ἀπό τόν θάνατο, ὁ πρωτοαναστημένος ἀπό τούς νεκρούς ὥστε νά γίνει σ’ ὅλα Ἐκεῖνος πρῶτος (Πρός Κολοσσαεῖς α΄, 18).

Ὅσο κι ἄν ὁ θάνατος ὡς λέων ὀρυόμενος ζητεῖ νά καταπιεῖ τήν ζωή μας (Α΄ Πέτρου ε΄, 8) δέν θά τό ἐπιτύχει. Θά θριαμβεύσει ὁ ἀναστημένος Κύριός μας Ἰησοῦς. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος αὐτό τόν θρίαμβο τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ κατά τοῦ θανάτου πανηγυρίζει μέ τούς λόγους τοῦ προφήτου Ἡσαΐου «ὁ θάνατος ἀφανίσθηκε˙ ἡ νίκη εἶναι πλήρης» (Πρός Κορινθίους Α΄, ιε΄, 54).

β΄. Υἱοθεσία

Μέ τήν ἀνάσταση τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀποκαταστάθηκε τό ἀνθρώπινο γένος στήν προπτωτική κατάσταση, χαρίζοντας τήν υἱοθεσία ἀπό τόν Θεό καί Πατέρα μας «γιά νά ἐξαγοράσει τούς ὑπόδουλους στό νόμο, γιά νά γίνουμε παιδιά τοῦ Θεοῦ» (Πρός Γαλάτας δ΄, 5)

Γι’ αὐτό ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἀποφαίνεται μᾶς ἀνύψωσε ὥστε νά γίνουμε υἱοί Θεοῦ κατά χάριν.

γ΄. Ἅγιο Πνεῦμα

Χορήγησε σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους πλούσια θεία χάρη ἐπειδή ««Ἀπ’ τό δικό του πλοτο πήραμε λοι μες τή μία δωρεά πάνω στήν λλη» (Ἰωάννου α΄, 16)

Ἡ ἀνάσταση τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ μᾶς βεβαιώνει γιά τήν κοινή ἀνάσταση ὁλοκλήρου τοῦ ἀνθρωπίνου γένους καί γιά τήν δική μας προσωπική διαλύοντας τόν φόβο τοῦ θανάτου. Γιά τούς ἀνθρώπους ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἔγινε κι ἄνθρωπος γιά νά καταργήσει μέ τόν θάνατό Του αὐτόν πού ἐξουσίαζε τόν θάνατο, δηλαδή τόν διάβολο. Μ’ αὐτό τόν τρόπο ἀπελευθέρωσε ὅσους ὁ φόβος τοῦ θανάτου τούς εἶχε καταδικάσει νά εἶναι δοῦλοι σ’ ὅλη τους τήν ζωή (Πρός Ἑβραίους β΄, 14-15).

 Ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάννης προλέγει τήν τελευταία πράξη καί τήν τελική καθοριστική νίκη τῆς Ζωῆς  καί τῆς Ἀθανασίας, λέγοντας ὅτι «καί ὁ θάνατος καί ὁ Ἅδης ἐβλήσθησαν εἰς τήν λίμνη τῆς φωτιᾶς καί ὅποιος δέν βρέθηκε γραμμένος στό βιβλίο τῆς ζωῆς ρίχτηκε κι αὐτός στήν λίμνη τῆς φωτιᾶς» (Ἀποκαλύψεως κ΄, 14-15).

Γι’ αὐτό ὅταν βαπτίζεται ὁ ἄνθρωπος ἡ Ἐκκλησία μας εὔχεται γι’ αὐτόν πρός τόν Κύριον τῆς Ζωῆς:  «γράψον αὐτόν ἐν βίβλῳ ζωῆς».

Ἡ πίστη στόν ἀναστημένο Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό καί τήν Ἐκκλησία μᾶς χαρίζει τήν ζωή καί τήν ἀθανασία.

 

 

20181205 165004

Ιερά Μητρόπολη

Καισαριανής Βύρωνος & Υμηττού

Φορμίωνος 83

16121, Καισαριανή

Τηλ. : 210 7224123 - 210 7237133

Fax : 210 7223584

email :info@imkby.gr

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

images