Κυριακή, 14 Ιουλίου 2024

«ἐν τῷ Χριστῷ πάντες ζῳοποιηθήσονται»

Μέσα στίς δαφνοφόρες Ἐκκλησιές μας καί μέ πνευματική εὐφροσύνη ἑορτάζουμε τήν ῎Ενδοξη ᾿Ανάστασι τοῦ Κυρίου μας, τοῦ Λυτρωτοῦ καί Σωτῆρα μας ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. ῾Η ᾿Ορθόδοξη ᾿Εκκλησία θεωρεῖται ὡς ἡ ᾿Εκκλησία τῆς ᾿Αναστάσεως, ὑπό τήν ἔννοιαν ὅτι πιστεύει καί κηρύσσει τήν ᾿Ανάστασι τοῦ Χριστοῦ καί ζεῖ τήν ζωή τῆς ᾿Αναστάσεως. 

῾Ο Κύριός μας μέ τό Σωτήριο Πάθος Του, τόν Ζωοποιό Σταυρό καί Θάνατό Του, τήν ῾Εκουσία Ταφή Του καί τήν Τριήμερη ῎Ενδοξη ᾿Ανάστασί Του καί γενικῶς μέ τό Μέγα Μυστήριον τῆς ᾿Ενσάρκου Οἰκονομίας·

α) Συνεφιλίωσε τούς ἀνθρώπους μετά τοῦ ᾿Επουρανίου Θεοῦ καί Πατέρα «Κατήργησε δηλαδή τόν ἰουδαϊκό νόμο τῶν ἐντολῶν καί τῶν διατάξεων, γιά νά δημιουργήσει μέ τό ἔργο του ἀπό τά δύο ἐχθρικά μέρη, ἀπό τούς Ἰουδαίους καί τούς ἐθνικούς μία νέα ἀνθρωπότητα, φέρνοντας τήν εἰρήνη. Κι ἀφοῦ θανάτωσε μέ τό σταυρό τοῦ τήν ἔχθρα, ἕνωσε τούς δύο πρώην ἐχθρούς σέ ἕνα σῶμα καί τούς συμφιλίωσε μέ τό Θεό» (᾿Εφεσίους β´, 15-16).

β) Κατέπαυσε τήν τυρανίδα τοῦ διαβόλου «ὅτι ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου κέκριται» (᾿Ιωάννου ιστ´, 11) καί μᾶς ἀπήλλαξε τῆς πονηρᾶς ἐξουσίας του (᾿Αποκάλυψη κ´, 20).

γ) Παρέσχε ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καθώς «αὐτός ἱλασμός ἐστιν περί τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν» (1 ᾿Ιωάννου β´, 2).

δ) ᾿Ανεγέννησε κάθε πιστό ἐξ ὕδατος καί Πνεύματος «Εὐλογημένος νά ’ναι ὁ Θεός, ὁ Πατέρας τοῦ Κυρίου μᾶς Ἰησοῦ Χριστοῦ, πού ἀπό μεγάλη εὐσπλαχνία μᾶς ξαναγέννησε σέ μία καινούργια ζωή μέ τήν ἀνάσταση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἔτσι τώρα μπορεῖτε νά ἐλπίζετε πραγματικά σέ μία κληρονομιά φυλαγμένη γιά σᾶς στούς οὐρανούς, πού δέ φθείρεται, δέν ἔχει τίποτα τό βέβηλο καί δέ μαραίνεται ποτέ» (1 Πέτρου α´, 3-4).

ε) ᾿Ανεκαίνισε τήν παλαιωθεῖσα καί φθαρεῖσα ἀπό τήν ἁμαρτία φύσι, ἡ ὁποία «κα ατ κτσις λευθερωθσεται π τς δουλεας τς φθορς στν λευθεραν τς δξης τν τκνων το θεο» (Ρωμαίους η´, 21)

στ) ᾿Εβεβαίωσε περί τῆς ἀναστάσεως μας. «Ωσπερ γρ ν τ ᾿Αδμ πντες ποθνσκουσιν, οτως κα ν τ Χριστ πντες ζοποιηθσονται» (1 Κορινθίους ιε´, 22).

ζ) Προσήγαγε τούς ἀνθρώπους γιά νά υἱοθετηθοῦν ἀπό τόν ᾿Επουράνιο Θεό καί Πατέρα «προορσαντα μς ες υοθεσαν δι ᾿Ιησο Χριστο ες ατν, κατ τν εδοκαν το θελματος ατο» (πρβλ. ᾿Εφεσίους α´, 5).

η) ᾿Ελευθέρωσε τό γένος τῶν ἀνθρώπων πού ἦτο ὑποδουλωμένο στούς νόμους τῆς φθορᾶς καί τοῦ θανάτου. Γι’ αὐτό ὁ ᾿Απόστολος Παῦλος παραγγέλλει· «χετε πεθάνει γιά τήν μαρτία, κι ζωή σας εναι πιά κοντά στό Θεό χάρη στήν νωσή σας μέ τόν ησο Χριστό τόν Κύριό μας. Μήν φήνετε, λοιπόν, τήν μαρτία νά κυριαρχε στό φθαρτό σας σμα. …ντίθετα, νά προσφέρετε τόν αυτό σας στό Θεό, πως ταιριάζει σέ νθρώπους πού πέθαναν κι ναστήθηκαν γιά μία νέα ζωή. …Λοιπόν μαρτία δέν μπορε πιά νά σς ξουσιάσει, γιατί ζετε χι κάτω πό τήν κυριαρχία το νόμου, λλά στό χρο τς χάρης το Θεο» (Ρωμαίους στ´, 11-14).

θ) Κατήργησε τήν δύναμιν τοῦ θανάτου καί μᾶς ἔδωσε τήν ἀφθαρσία καί τήν αἰώνια ζωή γενόμενος «πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν, ἵνα γένηται ἐν πᾶσιν αὐτός πρωτεύων» (Κολοσσαεῖς ιη´, 2-3).

ι) Τούς ἀναξίους ἐμᾶς ὄντας καί τῆς γῆς καί αὐτῆς τῆς προσκαίρου ζωῆς ἀνέδειξε ἀξίους τοῦ οὐρανοῦ. ῾Ο Θεός Πατέρας μας «Κι ἐνῶ ἤμασταν πνευματικά νεκροί ἐξαιτίας τῶν παραπτωμάτων μας, μᾶς ξανάδωσε ζωή μαζί μέ τό Χριστό. Μέ τή χάρη του ἔχετε σωθεῖ. Μᾶς ἀνάστησε μαζί μέ τόν Ἰησοῦ Χριστό καί μᾶς ἔβαλε νά καθίσουμε μαζί μ’ αὐτόν στά οὐράνια. Κι ἔτσι, μέ τήν ἀγάπη πού μᾶς ἔδειξε διά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, φανερώνει στίς μελλοντικές γενιές πόσο ὑπερβολικά γενναιόδωρη εἶναι ἡ χάρη του» (᾿Εφεσίους β´, 5-7).

ια) Διέλυσε τό σκότος τοῦ ψεύδους καί πάσης πλάνης, ὅτι «αὕτη δέ ἐστιν ἡ κρίσις, ὅτι τό φῶς ἐλήλυθεν εἰς τόν κόσμον» (᾿Ιωάννου γ’, 19).

ιβ) ᾿Εξηγόρασε ἡμᾶς ἐκ τῆς κατάρας τοῦ νόμου « Ὁ Χριστός μᾶς ἐξαγόρασε ἀπό τήν κατάρα τοῦ νόμου, ἀφοῦ ἔγινε κατάρα γιά χάρη μας. Γιατί εἶναι γραμμένο: Καταραμένος ὅποιος κρεμιέται πάνω σέ ξύλο» (Γαλάτας γ´, 13).

Τέλος κατεκάλλυνε καί κατεκόσμησε τήν οἰκουμένη μέ τό φῶς τῆς δόξης Του.

᾿Εμεῖς μεταλαμβάνοντες τῆς χαρᾶς τῆς ᾿Εκκλησίας ὠφείλουμε νά εἴμαστε «υἱοί... τῆς ἀναστάσεως» (Λουκᾶ κ´, 36) καί μάρτυρες τοῦ ᾿Αναστάντος Κυρίου κατά τήν ἐντολήν Του «ἔσεσθέ μου μάρτυρες ἔν τε ῾Ιερουσαλήμ καί ἐν πάσῃ τῇ ᾿Ιουδαίᾳ καί Σαμαρείᾳ καί ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς» (Πράξεις β´, 16-17) μέ τήν πίστι καί τήν ἀρετή μας.

20181205 165004

Ιερά Μητρόπολη

Καισαριανής Βύρωνος & Υμηττού

Φορμίωνος 83

16121, Καισαριανή

Τηλ. : 210 7224123 - 210 7237133

Fax : 210 7223584

email :info@imkby.gr

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

images