Πέμπτη, 06 Οκτωβρίου 2022

ΜΗΝΥΜΑ

τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ Δανιήλ

γιά τήν ἔναρξη τῶν μαθημάτων τοῦ σχολικοῦ ἔτους 2022-2023.

ΠΡΟΣ

τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες τῶν Σχολείων

τῆς Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως  

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας

 

Ἀγαπητά μου παιδιά

            Μία νέα περίοδος ἀρχίζει σήμερα στήν ὁποία θά συνεχίσετε τόν πνευματικό ἀγώνα σας γιά τόν καταρτισμό σας μέ ἀπώτερο σκοπό νά ἐπιτύχετε μέ τήν φροντίδα καί τήν καλοσύνη τῶν δασκάλων καί τῶν καθηγητῶν σας νά πραγματοποιήσετε κάθε καλό καί εὐλογημένο σκοπό τῆς ζωῆς σας, δηλαδή τά ὄνειρά σας.

            Αὐτή τήν ἡμέρα θέλω νά σᾶς καταθέσω μερικές σκέψεις μου  πού πιστεύω νά σᾶς βοηθήσουν στήν προσπάθειά σας.

1. Ποιός θεωρεῖται πραγματικός ἀθλητής κατά τήν πνευματική παράδοσή μας; Συχνά ἡ κοινωνία μας ἐπιβραβεύει ὅσους διακρίνονται στό στάδιο τῶν ἀγώνων.

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος γιά τό θέμα αὐτό ἐπισημαίνει:

«Ἡ γὰρ σωματικὴ γυμνασία πρὸς ὀλίγον ἐστὶν ὠφέλιμος, ἡ δὲ εὐσέβεια πρὸς πάντα ὠφέλιμός ἐστιν, ἐπαγγελίας ἔχουσα ζωῆς τῆς νῦν καὶ τῆς μελλούσης» (Πρός Κορινθίους Α΄, δ΄, 8)

Δηλαδή : «Γιατί ἡ ἐκγύμναση τοῦ σώματος λίγο ὠφελεῖ· ἡ εὐσέβεια ὅμως εἶναι ὠφέλιμη γιά ὅλα, ἐπειδή ὑπόσχεται τή ζωή, καί τήν τωρινή καί τή μελλοντική»

«Συνεπῶς αὐτὸς εἶναι ὁ πραγματικὸς ἀθλητὴς, ποὺ μέσα σέ μεγάλο στάδιο ἀγωνίζεται ἐναντίον τῶν παθῶν καί κερδίζει τὴν ἀληθινή νίκη, παίρνοντάς γι’ αὐτὸ τὸ τιμημένο στεφάνι. Ὁ ἀγωνοθέτης εἶναι ὁ Παντοκράτωρ Θεός  καὶ ὁ βραβευτὴς ὁ μονογενὴς Υἱὸς τοῦ Θεοῦ. Θεαταὶ ἄγγελοι καὶ θεοὶ (ἄνθρωποι θεωμένοι). Καὶ τὸ περίφημο παγκράτιο δὲν δίνεται «πρὸς σάρκα καὶ αἵμα» (Πρός Ἐφεσίους στ΄, 12), ἀλλὰ σ’ ἐκείνους πού ἀγωνίζονται μὲ τὶς πνευματικὲς ἐξουσίες τοῦ Θεοῦ, ἐναντίον τῶν σαρκικῶν παθῶν. Αὐτὸς ποὺ κατώρθωσε νά νικήση σ᾿ αὐτὰ τὰ µεγάλα ἀνταγωνίσματα καὶ νὰ ἐξουδετερώσει ἔτσι μερικοὺς ἄθλους τοῦ Διαβόλου ἐκέρδισε τὴν ἀθανασία» (Κλήμης Ἀλεξανδρείας, Στρωματεῖς PG 9, 424D-425A).

2. Ἐπισημαίνουμε μερικά ἀγωνίσματα πού γιά τόν πιστό ἀποτελοῦν στεφάνι αἰωνίου δόξης.

α΄. Ἄν µπορεῖς

στὸν κακὸ τρόπο τοῦ ἄλλου νὰ ἀπαντήσεις μέ ἠρεμία,

Αὐτὸ εἶναι νίκη.

β΄. Ἂν μπορεῖς σ᾽ ἕνα ἄπρεπο ἀστεῖο, ποὺ γελοῦν ὅλοι, νὰ μὴ γελάσεις,

Αὐτὸ εἶναι νίκη.

γ΄. Ἂν μπορεῖς

τὴν ὥρα, ποὺ οἱ συμµαθηταί σου σχεδιάζουν μιὰ κακή διασκέδασι νὰ πεῖς: ἐγὼ δὲν «θἄρθω»,

Αὐτὸ εἶναι νίκη.

δ΄. Ἂν μπορεῖς

σ᾿ ἕνα ποὺ σ’ ἔχει κακολογήσει, νὰ φερθεῖς μὲ ἀγάπη,

Αὐτὸ εἶναι νίκη.

ε΄. Ἂν μπορεῖς

στὸ «ἄριστα» ἐκείνου ποὺ σὲ συναγωνίζεται, νὰ χαρῆς, σὰν νἆναι δικό σου,

Αὐτὸ εἶναι νίκη.

στ΄. Ἄν μπορεῖς νὰ λάβεις ἕνα δῶρο ποὺ δὲν σ᾿ ἀρέσει, χωρὶς νὰ µιλήσεις,

Αὐτὸ εἶναι νίκη.

ζ΄. Ἂν μπορεῖς

νὰ γυμνάσεις τό σῶμα σου, ἐνῶ προτιμᾶς τό καθησιὸ καὶ τὸ χουζούρι,

Αὐτὸ εἶναι νίκη.

η΄. Ἂν μπορεῖς

ν᾿ ἀντισταθεῖς σὲ μιὰ καζούρα, ποὺ ἑτοιμάζουν στὴν τάξη,

νὰ µαταιώσης μιά ἀταξία,

Αὐτὸ εἶναι νίκη.

η΄. Ἄν μπορεῖς

ὅταν οἱ ἄλλοι σὲ εἰρωνεύωνται ἢ σ' ἀπειλοῦν γιὰ τὶς χριστιανικὲς

 ἀρχές σου, ἐσὺ νὰ µείνεις σταθερός,

Αὐτὸ εἶναι μεγάλη νίκη.

Σημαντική εἶναι καί μία ἄλλη ἐπισήμανση τοῦ ἀποστόλου Παύλου :

«Πᾶς δὲ ὁ ἀγωνιζόμενος πάντα ἐγκρατεύεται, ἐκεῖνοι μὲν οὖν ἵνα φθαρτὸν στέφανον λάβωσιν, ἡμεῖς δὲ ἄφθαρτον» (Α΄ Κορινθίους θ΄, 25).

Δηλαδή : «Οἱ ἀθλητές πού ἑτοιμάζονται γιά τόν ἀγώνα, ὑποβάλλονται σέ κάθε εἴδους ἀποχή· γιά νά λάβουν, ἐκεῖνοι ἕνα στεφάνι πού μαραίνεται, ἐμεῖς ὅμως ἕνα ἀμάραντο»

Σέ ὅλους εὔχομαι καλή καί εὐλογημένη σχολική χρονιά.

Ὁ Θεός νά εἶναι μαζί σας.

 

Μέ πατρικές εὐχές.

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Καισαριανῆς, Βύρωνος & Ὑμηττοῦ Δανιήλ.

20181205 165004

Ιερά Μητρόπολη

Καισαριανής Βύρωνος & Υμηττού

Φορμίωνος 83

16121, Καισαριανή

Τηλ. : 210 7224123 - 210 7237133

Fax : 210 7223584

email :info@imkby.gr

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

images