Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2020

῾Ο Σταυρός στόν Οὐρανό

Τοῦ Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καί ῾Υμηττοῦ Δανιήλ

 

Ὁ εὐαγγελιστής ᾿Ιωάννης καί ἡ θεολογία τῆς ᾿Αποκαλύψεως γιά τήν σταυρική θυσία τοῦ Κυρίου μας ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ εἶναι, ὅτι ὁ ἐπί τοῦ Σταυροῦ θάνατος τοῦ Κυρίου μας ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ καί ἡ λυτρωτική θυσία Του θά εἶναι τό κέντρο τῆς αἰώνιας λατρείας τῶν σεσωσμένων· Διαπιστώνει ὁ εὐαγγελιστής ᾿Ιωάννης· «Καὶ ναὸν οὐκ εἶδον ἐν αὐτῇ· ὁ γὰρ Κύριος ὁ Θεὸς ὁ παντοκράτωρ ναὸς αὐτῆς ἐστι, καὶ τὸ ἀρνίον» (᾿Αποκαλύψεως κα´ 22).

Στόν οὐρανό, τόν κατ᾿ ἐξοχή χῶρο λατρείας τοῦ Θεοῦ, δέν ὑπάρχει ναός. ᾿Επειδή ὁ ἴδιος ὁ Παντοκράτορας Θεός εἶναι ὁ ναός τῆς ᾿Εκκλησίας τῶν σεσωσμένων ἀνθρώπων κατά τόν λόγο Του «κἀγώ εἰσδέξομαι ὑμᾶς» (Β´ Κορινθίους στ´ 17) καί ἡ μόνη λατρεία εἶναι γιά τήν σταυρική θυσία τοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ.

Αὐτή τήν σταυρική θυσία τοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ βιώνουμε μυστικά, ὅταν τελοῦμε στήν γῆ τήν Θεία Λειτουργία.

῾Ο ἐπί σταυροῦ λυτρωτικός θάνατος τοῦ Κυρίου μας ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ θά εἶναι τό περιεχόμενο τῆς αἰώνιας ὑμνωδίας μας.

῾Ο εὐαγγελιστής ᾿Ιωάννης βλέπει καί ἀκούει ἀπό τόν οὐρανό τήν αἰώνια ὑμνωδία τῶν σεσωσμένων πού ἀντηχεῖ στόν οὐρανό καί τήν καταγράφει (᾿Αποκαλύψεως ε´ 6-14).

Οἱ ἄνθρωποι στήν γῆ ψάλλουν πολλούς ὕμνους καί μέ ποικιλία μουσικῆς. Πάντοτε θά συνθέτουν νέους ὕμνους γιά νά ἐκφράσουν ὅλη τήν εὐχαριστία τους καί τήν λατρεία τους στόν Κύριο τῆς δόξης.

Αὐτό θά συμβαίνει μέχρις ὅτου ὅλοι θά ψάλλουν ἕνα καινούργιο ὕμνο τήν καινή ᾠδή πού ἀπευθύνεται σ᾿ ᾿Εκεῖνον πού «ἐσφάγη καὶ ἠγόρασεν τῷ Θεῷ ἡμᾶς ἐν τῷ αἵματί Του» (᾿Αποκαλύψεως ε´ 9).

῾Ο εὐαγγελιστής ᾿Ιωάννης ἀνατρέπει τίς μάταιες ἀντιλήψεις ὅσων πολεμοῦν τόν ᾿Ιησοῦ Χριστό, τό εὐαγγέλιό Του, τήν ἐκκλησία Του, τούς μαθητές Του, φανερώνοντας προφητικά μέ τήν δύναμη τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος τόν θρίαμβο τοῦ Σταυρωθέντος ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ γιά νά μή δειλιοῦν οἱ πιστοί καί νά μή ἐγκαταλείπουν τόν πνευματικό ἀγῶνα τους, ὅσο ὀδυνηρές καί ἄν εἶναι οἱ δοκιμασίες τῆς ζωῆς, ὅσο ἀνελέητος κι ἄν εἶναι ὁ πόλεμος τῆς ἁμαρτίας κατά τῶν πιστῶν, κατά τῆς ᾿Εκκλησίας. ῞Ενας θά δοξάζεται αἰώνια, ὁ Νικητής τοῦ θανάτου ὁ ᾿Ιησοῦς Χριστός.

῾Ο ἐπί σταυροῦ θάνατος τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ θά εἶναι ἡ πηγή τῆς ζωῆς στήν αἰώνια βασιλεία τοῦ Θεοῦ. ῾Ο ἄνθρωπος διψᾶ γιά τήν ἀληθινή ζωή. ᾿Επιθυμεῖ νά ζήσει αὐθεντικά κατά Θεόν. Λαχταρᾶ νά κορέσει τήν δίψα του γιά ζωή σύμφωνα μέ τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ. Πολλοί ὅμως ἀπατῶνται ἐδῶ στήν γῆ καί μένουν διψασμένοι μέ τήν ψευδαίσθηση ὅτι ζοῦν. Εἶναι οἱ πεινῶντες καί διψῶντες κατά τόν λόγο τοῦ Κυρίου «οἱ πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν δικαιοσύνην» (Ματθαίου ε´ 6).

Στόν οὐρανό ὅμως ὑπάρχει ποταμός πού τό νερό του λάμπει ὅπως τό κρύσταλλο καί πηγάζει ἀπό τόν θρόνο τοῦ σταυρωμένου Κυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. «Αὕτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωή» (᾿Ιωάννου ιζ´ 3) πού προσφέρθηκε ἀπό τόν Κύριο ᾿Ιησοῦ Χριστό. ᾿Απ᾿ αὐτό τόν ποταμό τῆς ζωῆς ἀρδεύονται οἱ πιστοί καί ὅταν ζοῦν στήν γῆ κατά τήν παροῦσα ζωή καί στήν αἰωνιότητα (᾿Αποκαλύψεως κβ´ 1-5).

᾿Απ᾿ αὐτή τήν θυσία θά τρέφονται αἰώνια οἱ πολίτες ἐκείνης τῆς αἰώνιας πόλεως.

῾Ο σταυρωμένος Κύριος μας ᾿Ιησοῦς Χριστός θά κυβερνᾶ αἰώνια. Μέ τήν δύναμη τοῦ σταυρικοῦ Του θανάτου ἀναγνωρίσθηκε αἰώνιος βασιλέας καί κυβερνήτης.

Στήν βασιλεία τοῦ Θεοῦ θά καταργηθεῖ πᾶσα ἀρχή καί ἐξουσία ἐγκόσμια. ῞Ενας θά βασιλεύει καί θά κυβερνᾶ.

῾Η ἀήττητη καί νικητήρια δύναμη τῆς σταυρικῆς θυσίας τοῦ Κυρίου μας ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ καί οἱ πιστοί θά νικήσουν τόν διάβολο καί τήν ἁμαρτία τοῦ θανάτου.

Αὐτός πού ἐξῆλθε στό Γολγοθᾶ «νικῶν καὶ ἵνα νικήσῃ» (᾿Αποκαλύψεως στ´ 2) εἶναι ὁ Νικητής πού ὑπόσχεται νίκες καί ἔπαθλα σ᾿ ὅλους τούς νικητές μαθητές Του, ὅπως ἀναφέρεται στούς ᾿Αγγέλους τῶν ἑπτά ᾿Εκκλησιῶν τῆς ᾿Αποκαλύψεως.

῾Ο Κύριός μας ᾿Ιησοῦς Χριστός ὁδηγήθηκε στήν ἐπίγεια ζωή Του ὡς ἄκακο πρόβατο στήν σφαγή γιά νά χαρίσει αἰώνια λύτρωση καί δόξα σ᾿ ὅσους πιστέψουν σ᾿ Αὐτόν καί ἐφαρμόσουν στήν ζωή τους τήν διδασκαλία Του. ᾿Αλλά αὐτή ἡ ἀκακία θά μεταβληθεῖ σέ ἀδυσώπητη ἐναντίωση στήν αἰωνιότητα πού θά στρέφεται κατ’ ἐκείνων πού περιφρόνησαν καί ἀρνήθηκαν τήν σωτηρία του ἤ καί πολέμησαν τήν ᾿Εκκλησία πού εἶναι ἡ κιβωτός τῆς σωτηρίας.

Τό ἀρνίο εἶναι σύμβολο πραότητας ἀνεξικακίας καί ταπεινώσεως. ῞Ομως στήν ᾿Αποκάλυψη ὁ Εὐαγγελιστής ᾿Ιωάννης περιγράφει τήν ἐναντίωση τοῦ ᾿Εσφαγμένου ᾿Αρνίου, τοῦ Σταυρωθέντος Κυρίου κατά τῆς ἄπιστης καί ἀντίθεης ἀνθρωπότητας. Σ’ αὐτό τό σύμβολο τῆς ἀκακίας θά συντρίβονται ὅσοι ἀγάπησαν καί ὑπηρέτησαν τήν ματαιότητα τῆς ἁμαρτίας (᾿Αποκαλύψεως στ´ 12-17).

Αὐτή ἡ ἐναντίωσή Του θά τρομάζει τούς βασιλεῖς τῆς γῆς, τούς μεγιστάνες καί τούς χιλιάρχους, τούς πλουσίους καί τούς ἰσχυρούς καί κάθε δοῦλο καί κάθε ἐλεύθερο θά τούς ἀναγκάσει νά τραποῦν σέ φυγή καί νά ζητήσουν καταφύγιο στά σπήλαια τῆ γῆς καί νά λένε στίς πέτρες  (᾿Αποκαλύψεως στ´ 17).

Γι᾿ αὐτό φροντίστε νά ζήσετε στή ζωή σας καί στήν αἰωνιότητα μέ τόν Σταυρωμένο Κύριο ᾿Ιησοῦ Χριστό.

20181205 165004

Ιερά Μητρόπολη

Καισαριανής Βύρωνος & Υμηττού

Φορμίωνος 83

16121, Καισαριανή

Τηλ. : 210 7224123 - 210 7237133

Fax : 210 7223584

email :info@imkby.gr

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

images